Mali Hizmetler Müdürlüğü

Hakim SUBAŞI
Hakim SUBAŞI Mali Hizmetler Müdürü Özgeçmiş
FAALİYETLER
DUYURULAR

MÜDÜRLÜĞÜN GÖREV TANIMLARI VE FAALİYET ALANLARI 

 

 

 

Mali Hizmetler Müdürlüğü  Belediye örgütlenme yapısı içinde parasal hareketlerin organize edildiği , yasalarda belirtilen gelirleri tahsil etmek ve hizmetlere ilişkin giderleri yapmakla görevli birimdir.

Mali Hizmetler Müdürlüğünün Görevleri 

 

A)    5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda açıklanan bütçe ilkeleri doğrultusunda gelir gider bütçesini  hazırlamak .

 

B)     Muhasebenin temel kavramları ve  genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine  göre defter  kayıtlarını  tutmak , bilgisayar ortamına aktarmak ve  mali tabloları hazırlayarak kesin hesabı çıkarmak ,  

 

C)    Belediye Gelir-Gider Bütçelerine ait kayıtları bilgisayar ortamına aktarmak, ödenek takibi yapmak.

 

D)    Belediye gelir bütçesine konan gelirleri tahakkuk ettirerek gelir ve alacakların takip ve tahsilini   yapmak.

 

E)     Belediye gider  bütçesinden tahakkuk eden harcamaları  hak sahiplerine ödemek.

 

F)     Mutemetlerin harcama belgelerini incelemek ve muhafaza etmek.

 

G)    İdari ve kesin hesapları düzenleyerek Sayıştay Başkanlığına göndermek.

 

H) Hesap. verebilirlik ve tek düzeni sağlamak .

 

 

 

 

(1) Gelirlerin Toplanmasına İlişkin Görevleri

     2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda açıklanan gelirleri ile ,genel bütçeden yasalara göre ayrılan payı tahsil etmek.Ödenek takibi yapmak.

(2) Bütçenin  Hazırlanması

   5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve İç Kontrol Kanununda açıklanan bütçe ilkeleri doğrultusunda gelir-gider bütçesini hazırlamak,bilgisayar ortamında muhafaza etmek.

 (3) Ön Mali Kontrol

  Belediye birimlerinin mutemetlerinin harcama belgelerini incelemek ,muhafaza etmek. Kamu İhale Kanununa  tabi  mal ve hizmet alımlarında gerekli ön mali kontrolü yaparak harcamalara izin vermek.

(4) Hesap verilebilirlik ve tek düzeni sağlamak

Muhasabenin temel kavramları ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri doğrultusunda  bilgisayar ortamında  muhasebe kayıtlarını tutarak muhafaza etmek, mali tabloları hazırlayarak kesin hesabı çıkarmak ve kesin hesabı Sayıştay Başkanlığına göndermek.

 

YÖNETİM PLANI VE BÜROLAR

(1) Gelirler şefliği

(2) Giderler ve muhasebe şefliği

 

PERSONEL SAYISI

Mali Hizmetler Müdürlüğü  42 personel 2 şef ve 1 müdür ile hizmet vermektedir. 

(Çalışan sayısı 36 'sı gelirlerde olmak üzere toplamda 45 kişi)