Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Cengiz PACCI
Cengiz PACCI Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Özgeçmiş
FAALİYETLER
DUYURULAR

Personel Sayısı

Müdürlükte bir müdür ile mer'i norm kadro mevzuatına uygun nitelikte 11 adet personel görev yapar.

Kuruluş
             Bağcılar Belediye Başkanlığı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, 22/04/2006 Tarihli 26147 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulunun "Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar hakkında 2006/9809 Sayılı Kararı" gereğince, Bağcılar Belediye Meclisinin 05/04/2007 Tarih ve 104 Sayılı kararıyla kurulmuştur.
              Müdürlük; Yazı İşleri, Halkla İlişkiler, Yardımlar, Engelliler, Organizasyonlar ve Uluslar Arası İlişkiler alt birimlerinden oluşur.

Yetki
Müdürlük; ilgili mevzuat ile kendisine verilen görevler ile bu yönetmelikte sayılan görevleri yapmaya yetkilidir

Sorumluluk
Müdürlük; Bağcılar Belediye Başkanı veya görevlendirdiği başkan yardımcısı tarafından verilen görevleri bu yönetmelik ve ilgili mer'i mevzuat çerçevesinde gereken itina ve çabuklukla yapmak, hizmetlerin planlı, programlı, etkin ve uyum içinde yürütülmesini sağlamakla sorumludur.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürünün Görevleri
A) 
Müdürlüğü başkanlık makamına karşı temsil eder.
B) Müdürlüğün yönetiminde yetkili ve sorumludur. Müdürlüğün stratejik planı, bütçesi ve çalışma planını hazırlar veya hazırlattırır. Müdürlüğü; stratejik plan, bütçe ve program doğrultusunda sevk ve idare eder.
C) Müdürlüğünün harcama yetkilisi ve müdürlük personelinin 1. derece sicil ve disiplin amiridir.
Ç) Müdürlük ile diğer müdürlükler ve birimler arasında koordinasyonu sağlar.
D) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler konularında kurum dışındaki özel ve tüzel kişilerle ilişkilerde iletişim bakımından dikkate alınacak hususlar, belediyenin imajının istenilen şekilde güçlendirilmesi vb. konularda kurum menfaatini gözetmek yolundaki görüşlerini belirtmekten, alanıyla ilgili işleri icra etmekten, halkı bilgilendirici broşür, bülten, belediye web sayfası vb. çalışmaları yürütmekten, vatandaşlardan gelen şikâyet, teklif vb. konuları en kısa zamanda belediyenin diğer birimleriyle çözüme kavuşturup, ilgililerine bilgi verilmesini sağlamaktan, birimler tarafından yapılan çalışmaların tanıtımını yapmaktan, halk meclisi veya belediye başkanının halkı bilgilendirici çalışmalarını koordine etmekten, belediyemizce yapılan etkinliklerin koordinesini sağlamaktan, Bağcılar ve İstanbul açısından önemli günlerin kutlamaları ile ilgili etkinlikleri düzenlemekten belediyenin tüm tanıtım çalışmalarını yürütmekten sorumludur.
E) Müdürlüğün; Yazı İşleri, Halkla İlişkiler, Yardımlar, Engelliler Organizasyonlar ve Uluslar Arası İlişkiler Birimlerinin görev ve hizmetlerini eksiksiz yapmalarını sağlamak için gerekli koordinasyon ve görev dağılımı yapmakla görevlidir.
F) Belediye başkanı ve ilgili başkan yardımcısı tarafından kendisine verilen görevleri yasalar çerçevesinde yapmakla görevlidir.
G) Yukarıda sayılanların dışında kanun, tüzük, yönetmelik ve ilgili mevzuatın kendisine verdiği her türlü görevi yapmaya yetkili ve sorumludur.

Yazı İşleri Biriminin Görevleri (1 Personel)
A) 
Gelen-Giden evrak kaydının yapılması, cevabi yazıların yazılması, evrakların dosyalanması ve arşivlenmesi,
B) Mal ve hizmet satın alınması ile ilgili iş ve işlemlerin yapılması,
C) Müdürlük bütçesinin müdürle beraber hazırlanması ve stratejik plana uygun yönetimi,
Ç) Personel ile ilgili; yıllık izin, disiplin, görevlendirme gibi özlük işlemleriyle ilgili her türlü yazışmaların yapılması ve personel gölge dosyalarının tutulması,
D) Organizasyonlarla ilgili kendilerine tevdi edilen görevlerin yapılması,
E) Mer'i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile amiri tarafından verilen görevlerin icra edilmesi

Halkla İlişkiler Biriminin Görevleri (3 Personel)
A) 
Belediye çalışmalarının kamuoyundaki tesirlerinin değerlendirilmesini yapmak,
B) Vatandaşlar tarafından belediye başkanlığına gönderilen her türlü ihbar, şikâyet ve dilekleri değerlendirmek ve cevaplandırmak için gerekli işlemlerin yapılarak sonuçlandırılmasını sağlamak,
C) 09/10/2003 Tarihli ve 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik çerçevesinde bilgi ve belgeye erişilmesi işlemlerinin yapılarak sonuçlandırılmasını sağlamak,
Ç) Her türlü imkândan yararlanılarak, ilçemizin millî, manevî, tarihî, kültürel, sanatsal ve turistik değerlerinin yurt içi ve yurt dışında tanıtımı, bu amaç ve kapsamla yurt içinde ve yurt dışında seminer, sempozyum, kongre, fuar, sergi, festival, yarışma, gösteriler ve benzeri faaliyetlerin düzenlenmesi veya düzenlenmiş olanlara katılınması, bu yönde faaliyet gösteren yerli veya yabancı, kamu veya özel kurum, kuruluş, topluluk ve kişilerin desteklenmesi, yönlendirilmesi ve bunlar arasında gerekli işbirliğinin sağlanması, bu tür faaliyetlerin ilçemizde yapılmasının özendirilmesi, ödül verilmesi çalışmalarının yapılarak sonuçlandırılmasını sağlamak,
D) Yukarıda belirtilen faaliyetlerin kolaylaştırılması ve geliştirilmesi amacıyla bu faaliyetleri yürüten, yönlendiren kitle iletişim veya ulaştırma kurumları ile yakın ilişki içinde bulunmak ve kamuoyunu etkileyebilecek konumda bulunan kişi, kurum, kuruluş, topluluk veya bunların temsilcilerinin davet edilmesi ve ağırlanması işlemlerinin yapılarak sonuçlandırılmasını sağlamak,
E) Bağcılar'ı yurt içi ve yurt dışında tanıtmak için gerekli yayın, doküman ve malzemenin hazırlanması, satın alınması ve dağıtılması işlemlerinin yapılarak sonuçlandırılmasını sağlamak. Kurumun düzenlediği etkinliklerde gerekli hazırlıkları yaparak tanıtım faaliyetlerini düzenlemek,
F) Belediye hizmetlerinin, alt yapısının, birimlerinin, etkinliklerinin ve organizasyonlarının vatandaşlar tarafından bilinmesi için çeşitli tanıtım çalışmalarını yürütmek,
G) Belediye yönetiminin izlemekle yükümlü olduğu politikanın halka benimsetilmesi, yapılan çalışmaların halka duyurulması, halkın belediye yönetimine karşı olumlu düşünebilmesinin sağlanması, halkın da yönetim hakkındaki düşüncelerinin, yönetimden beklentilerinin alınması amaçlı çalışmaları yürütmek,
Ğ) Halkın yönetimden bilgi edinme hakkını göz önüne alarak, yürütülen faaliyet ve işlerle ilgili olarak halkın bilgilendirilmesine ortam hazırlamak ve başkanın halkı bilgilendirici mahiyetteki toplantılarını organize etmek,
H) Tanıtım faaliyetlerinde kullanılan her türlü basılı materyalin, kurumsal kimlik ve kurumsal kültüre uygun tasarımının yapılmasını ve basılmasını sağlamak, ilgili çalışmaları kontrol ve koordine etmek,
I) Çeşitli sivil toplum örgütleri, muhtarlar vb. ile belediye yönetiminin katılımıyla belirli dönemlerde toplantılar yaparak bir araya gelmeleri için organizasyonlar düzenlemek,
İ) Belediye'nin hizmetlerinden yararlanan kişi ve kuruluşların dilek ve şikâyetlerini almak ve belediyenin hizmetleri hakkında vatandaşları bilgilendirmek,
J) Halkla ilişkilerde elde edilen sonuçları değerlendirmek ve bu alandaki faaliyetlerin etkinliğini artıracak önlemleri belirlemek üzere araştırmalar yapmak,
K) Kurumun halkla ilişkiler bağlamında sosyal ve kültürel amaçlı faaliyetler organize etmesine yönelik öneriler ve projeler geliştirmek,
L) Belediye'nin gerek içe gerekse dışa dönük olarak kullanacağı her türlü baskılı malzemelerini kurumsal kimlik (amblem ve logo uygunluğu) esasları açısından incelemek, çalışmaların kurumsal kimlik ve imajını geliştirici olması yönünde öneriler geliştirmek,
M) Vatandaşlardan gelen (Telefon, e-mail, faks, şahsen ya da medya yolu ile başvuruları) ilgili birimlere yönlendirmek, başvuru sahiplerini bilgilendirmek,
N) Sahada araştırma yapmak ve bilgilerin HHA sistemine entegrasyonunu sağlamak, ilgili makamlara araştırma raporu yazmak,
O) Araştırma raporları ile ilgili yazışmaların yapılması, ödeme emrinin düzenlenmesi, şahıslara bilgi verilmesi evrakların dosyalanması ve arşivlenmesi,
Ö) SMS listelerinin hazırlanması, güncellenmesi davet, tebrik ve taziye mesajlarının gönderilmesi,
P) Etiket listelerinin hazırlanması,  güncellenmesi ve etiket çıktılarının alınması, yapıştırılması, dağıtımının takibi ve raporlama yapılması,
R) Programlara katılımcı listelerinin hazırlanması, katılanların tespiti ve raporlanması, 
S) Müdürlük e-mailleri ve BİMER'den gelen bilgilerin ilgili birime gönderilmesi, cevaplandırılması ve belgelerinin dosyalanması,
Ş) HHA anketine yeni kayıtların yapılması, mevcut bilgilerin güncellenmesi, müracaatlarda HHA kaydının kontrol edilmesi,
T) Organizasyonlarla ilgili kendilerine tevdi edilen görevlerin yapılması,
U) Mer'i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile amiri tarafından verilen görevlerin icra edilmesi.

Yardım Biriminin Görevleri (4 Personel)
A) 
Yardım malzemelerinin teslim alınması, depolanması muhafaza edilmesi, stoklara işlenmesi ve dağıtımı,
B) Yardım Yönetmeliği esas alınarak yardım müracaatlarının kabulü, değerlendirilmesi, dağıtımının yapılması ve yapılan işlemlerin HHA ve KBS'ne uyumlu olacak şekilde kayıtlarının yapılması,
C) Yardımlarla ilgili talep ve yazışmaların yapılması, faaliyet raporlarının hazırlanması, dosyalama işlemlerinin yapılması ve arşivlenmesi,
Ç) Hayır Çarşısı ile ilgili iş ve işlemlerin yapılması,
D) Organizasyonlarla ilgili kendilerine tevdi edilen görevlerin yapılması,
E) Mer'i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile amiri tarafından verilen görevlerin icra edilmesi.

Engelliler Biriminin Görevleri (1 Personel)
A) 
Engellilere ait bilgilerin HHA sisteminde takibi,
B) Engellilerle ilgili her türlü kabul, yazışma, dosyalama işlemlerinin yapılması ve faaliyet raporu hazırlanması,
C) Engellilere yapılacak yardımların planlanması sisteme işlenmesi ve dağıtımı,
Ç) Başvuruda bulunan engellilerin rehabilitasyonu için gerekli çalışma ve yönlendirmenin yapılması,
D) Engellilere yönelik organizasyonların planlanması ve uygulanması,
E) Organizasyonlarla ilgili kendilerine tevdi edilen görevlerin yapılması,

Organizasyon Biriminin Görevleri ( 1 Personel )
A) 
Organizasyonlarla ilgili genel planlama ve süreç planlaması yapılması,
B) Yüklenici firmalarla iletişim kurarak organizasyonların hazırlık çalışmalarının yapılması,
C) Müdürlük Bütçe taslağına organizasyon giderlerinin öngörülmesi ve bütçeye konmasının sağlanması,
Ç) Komisyonların kurulması, diğer birimler ve müdürlük içi görevlendirmelerin yapılması,
D) Organizasyonların icra planının hazırlanması ve plan doğrultusunda yapılmasının takibi,
E) Organizasyon sonuç raporu ve görev performans ölçüm raporlarının hazırlanması,
F) Davetiye, afiş, el broşürü, bilboard, bez afişlerin kurumsal kimlik standartlarına uygun olarak yaptırılması, ilgili yer ve birimlere dağıtımlarının yapılması,
G) Ses düzeni ve anons sistemi kullanımını gerekli kılan faaliyetler için bu sistemlerin hazırlık çalışmalarının yapılması,
Ğ) Mer'i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile amiri tarafından verilen görevlerin icra edilmesi.

Uluslararası İlişkiler Biriminin Görevleri (1 Personel)
A) 
Uluslararası ilişkiler görevi kapsamında, yurt dışındaki belediyeler ve mahalli idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği çerçevesinde; kardeş kent ilişkileri kurar; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmeye yönelik, eğitim, kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirir. Bu faaliyetleri planlamak ve yürütmek amacıyla, gerektiğinde yurt dışı seyahatler gerçekleştirir.
B) AB'ne uyum sürecinde gerekli girişimlerde bulunur ve yeni proje imkânları araştırır. AB hibe fonları ve kredilerle ilgili, kuruluşlarla yasalar ve ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü iletişimi kurar, gerektiğinde, yurt içi ve yurt dışında konuyla ilgili faaliyetlere katılır. (seminer, konferans, proje toplantıları vs. gibi)
C) İlgili mevzuat kapsamında, yurt dışında faaliyet gösteren kurum, kuruluş ve STK'ları ile ortak çalışmalar yapar ve projeler geliştirir. Süre giden projelere ortak olur ya da destek verir. Toplantı, seminer ve konferanslar düzenler, yayınlar çıkarır, gerektiğinde yurt dışı seyahatler gerçekleştirir.
Ç) Mer'i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile amiri tarafından verilen görevlerin icra edilmesi.

FAALİYETLER
KATILIMCI YÖNETİM UYGULAMALARI
Kent Konseyi
Halk Meclisleri
Halk Görüşü
SİVİL TOPLUM ÇALIŞMALARI  
Hanımlar Meclisi
Engelliler Meclisi
Çocuk Meclisi
Gençlik Meclisi
Çevre Kulübü
İzci Kulübü

SOSYAL ve KÜLTÜREL FAALİYETLER
Sosyal Yardımlar:
 
8.500 aileye yakacak yardımı ve 11.500 aileye gıda yardımı yapıldı. Ayrıca engelli vatandaşlara da çeşitli yardımlar yapıldı. 
Kültürel Faaliyetler:
Ramazan Çadırı İrfan Sofrası, Okuma Yazma Seferberliği   
Özel Gün ve Haftalar: 
Aşure Günü Etkinlikleri, Çanakkale Şehitlerini Anma Günü Etkinlikleri, Dünya Kadınlar Günü Etkinlikleri, Dünya Yaşlılar Günü Etkinlikleri, Kutlu Doğum Haftası Etkinlikleri, Polis Haftası Etkinlikleri, Polis Haftası Etkinlikleri, Dünya Tiyatro Günü Etkinlikleri, Anneler Günü Etkinlikleri, Engelliler Günü Etkinlikleri, Fetih Haftası Etkinlikleri, Yunus Emre'yi Anma Günü Etkinlikleri ve Necip Fazıl Kısakürek'i Anma Etkinlikleri.

Çevre Haftası Etkinlikleri : Çevre Şurası, Çevre Paneli
Okullar Arası Yarışmalar :
 İlköğretim ve liseler arası kompozisyon, resim, şiir, hikaye, röportaj

  • Park Açılışı ve Fidan Dağıtımı Töreni
  • Sergi
  • Uçurtma Yarışmaları
  • Bisiklet Yarışması
  • Maraton ve Halk Koşusu
  • Gençlik Kupası, Futbol Turnuvası
  • Ödül Töreni ve Çevre Şöleni
  • Tiyatro

Öğretmenler Günü Etkinlikleri
Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Etkinlikleri
Yeşilay Haftası Etkinlikleri
Şölenlerimiz:

·  Toplu Düğün Şölenimiz

·  Sünnet Şöleni

·  Gençlik Şöleni

·   Toplu Nikah Şöleni

İnsan odaklı,
        Saydam, şeffaf,
            Güvenilir,

                Hesap verir,
                    Adil,
                        Süratli, kaliteli, etkin,
                            Katılımcı,
                                Öncelikleri olan,
                                   Yenilikçi,
                                       Uyarılmaya ihtiyaç duymadan takım ruhuyla,
                                          Bağcılar halkına hizmet vermek, azmi ve kararlılığındayız.