Fen İşleri Müdürlüğü

Emre URLU
Emre URLU Fen İşleri Müdürü Özgeçmiş
FAALİYETLER
DUYURULAR

MÜDÜRLÜĞÜN GÖREV TANIMLARI VE FAALİYET ALANLARI

(1) İfa, Koordinasyon, Temsil Görevi

a)      Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,

b)      Hizmetin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,

c)       Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık,Hesap verilebilirlik,

d)      Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik,

e)      Belediye kaynaklarını kullanımda etkinlik ve verimlilik,

f)       Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürebilirlik, temel ilkelerini esas alır.


(2) Fen İşleri Müdürlüğü Görevi

a) 5393 sayılı Belediye Kanunu ile Belediyenin görevlerinden sayılan veya Belediye Meclisi tarafından yapımı kararlaştırılan her türlü hizmet, sosyal ve kültür amaçlı binaların, kent donatılarının, altyapı ve üstyapı tesislerinin, park yapım ve mevcut parkların tadilat işlerinin yapılması, kapalı ve açık spor alanlarının ve mevcut tesislerin yapım, onarım ve hizmet ihalelerine ait her türlü proje, etüd, rapor,  yaklaşık maliyet,  şartname ve protokolleri hazırlamak, ihalelerini gerçekleştirmek. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu gereği muayene, kabul ve diğer komisyonları teşekkül ettirip, üst makamın onayına sunmak

b) Bu tesislerin yapımını gerçekleştirmek ve denetlemek, işletmek, bakım ve onarımlarını yapmak

c) Yukarıda sözü edilen işlere ait hakediş ve kesin hesaplarını tetkik etmek ve onaylamak, geçici ve kesin kabullerini yapmak,  personelin sigorta ile ilgili yazışmalarını yapmak ve takip etmek

ç) İmar planlarındaki yol, bulvar, cadde, meydan ve yaya yollarının plan şartlarına uygun şekilde yapılmasını temin etmek, planlardaki eksiklik ve maddi hataların tespiti halinde Başkanlık Makamı oluru ile İmar ve Şehircilik birimini bilgilendirmek

d) Kent içi ulaşımın rahatlaması, şehir estetiğin iyileştirilmesi amacı ile ulaşım planlaması, sokak, meydan ve bahçe aydınlatmaları, yaya yolları düzenlemeleri yapmak ve bunları uygulamak

e) İlçe afet planını hazırlamak ve muhtemel kötü hava şartları; kar, don, sel baskınları ile plan çerçevesinde mücadele etmek

f) Konusu ile ilgili ihtiyaç duyulan araç, iş makinesi ve yedek parçalarını, yol, altyapı, üstyapı imalat malzemelerini almak, bakım ve depolamalarını yapmak, gerektiğinde kullanmak ,mevcut araç ve iş makinelerini çalışır halde bulundurmak

g) Ekonomik ömürlerini dolduran her türlü araç ve demirbaşın terkin işlemlerini yasalar çerçevesinde sonuçlandırmak

ğ) Konusu ile ilgili hizmetleri yürüten; şantiye, atölye iş ocakları, akaryakıt istasyonlarında işletme ve çalışma şartlarını iyileştirmek, verim arttırıcı tedbirleri almak, iş güvenliği şartlarını sağlamak ve idame ettirmek

h) Yatırım hizmetlerinde kullanılan yapı elemanları üretmek üzere atölyeler kurmak ve işletmek

ı) 3194 sayılı İmar Kanunu çerçevesinde İmar Planı, İmar Kanunu ve Ruhsat ve eklerine aykırı yapıların ilgili birim tarafından yasal iş ve işlemleri sonuçlandırıldıktan ve Fen İşleri Müdürlüğüne intikal etikten sonra inşaat yıkımları yapmak ve yaptırmak

i) Yıllık bütçesini ve yatırım planlarını hazırlamak

j) Müdürlük personeli ile ilgili hizmetleri yürütmek, hizmet içi eğitim için kurslar açmak ve seminerler düzenlemek

k) Konusu ile ilgili Belediye Gelirlerinin ve harcamalarının tahakkuklarını yapmak, Mali Hizmetler ile ilgili birime iletmek

l) Başkanlık tarafından istenen her türlü proje rapor ve etütleri hazırlamak

m) 5 yıllık imar ve yatırım programı çerçevesinde kamulaştırma taleplerini yapmak ve takip etmek

n) Konusu itibarı ile Fen İşleri Müdürlüğünün sorumluluk alanına girmeyen ancak uygulanması halinde sorun yaratacağı anlaşılan konuların tespiti halinde izaleleri için ilgili Müdürlüğü bilgilendirmek

o) Belediye Meclis ve Belediye Encümeninin 5393 sayılı Belediye Kanununa uygun olarak Müdürlük çalışmaları ile ilgili aldığı kararları uygulamak

ö) Belediye Meclis ve Encümenine çalışmaları ile ilgili teklif hazırlamak ve onaya sunmak.

p) Konusu ile ilgili araştırma, planlama koordinasyon geliştirme ve program ve hizmetlerini yürütmek

r) Belediye sınırları içerisindeki devlete ait tüm okulların bakım, onarım ve yeni hizmet binalarını bütçe imkânları çerçevesinde yapmak

s) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanunu ile İlçe Belediyelerine verilen görev ve yetkilerden kendisini ilgilendiren konuları takip ederek yapmak ve yaptırmak

ş) Kamuya ait diğer alt yapı kurum ve kuruluşları ile ( BEDAŞ, İGDAŞ, Türk Telekom, İSKİ ) yatırımlarda koordinasyon sağlamak ve bu kurumlara çalışmalar sırasında gerekli desteği sağlamak

t) Kaymakamlık ve Valilik tarafından takip edilen yatırım izleme raporlarını zamanında hazırlamak ve ilgili Makamlara sunulmasını temin etmek

u) Planlama çalışmaları sırasında mekân organizasyonunun etkili değerlendirilmesi için gerekli raporları hazırlamak ve ilgili birimlere sunmak

ü) Yüklenici firmaların ve bu firmalarda görev yapan teknik personelin iş bitirme, iş deneyim ve iş yönetme belgelerini ve sicillerini tanzim etmek

v)  Sorumluluk sahasındaki her türlü Bayındırlık hizmetlerini denetlemek

y) Belediye meclisince karar verilmesi halinde 5393 sayılı yasa gereği müdürlüğün görevleri çerçevesinde ilçe sınırları içerisinde ve kardeş belediyeler bünyesindeki tüm kamu binalarına ait bakım, onarımları ve yeni hizmet binalarını bütçe imkânları çerçevesinde yapmak

z) Planlama çalışmaları sırasında mekân organizasyonunun etkili değerlendirilmesi için gerekli raporları hazırlamak ve ilgili birimlere sunmak

aa)    Konusu ile ilgili araştırma, planlama, koordinasyon hizmetlerini yürütmek

bb)    Konusu ile ilgili her türlü harcamanın tahakkukunu(verili emri) yapmak

(3) Uygulama Usul ve Esasları

Fen İşleri Müdürlüğü kendisine verilen görevleri konusuna göre 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu , Bayındırlık İşleri Kontrol Yönetmeliği , Muayene Yönetmeliği, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanunu , 5393 sayılı Belediye Kanunu , Bayındırlık İşleri Teknik Şartnamesi , 4857 sayılı İş Kanunu , İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü , 3194 sayılı İmar Kanunu , Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik , Otopark Yönetmeliği , 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu , 1050 sayılı Muhasebe Umumiye Kanunu , 832 sayılı Sayıştay Kanunu , 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu  ve ilgili diğer kanunlarla Fen İşleri Müdürlüğü Görev , Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yürütür. Bu yönetmelikte bulunmayan hususlarda başkanlık makamı veya gerekli görülen hallerde belediye meclisi kararları uygulanır.

YÖNETİM PLANI VE ALT BÜROLAR

Fen İşleri Müdürlüğü büroları aşağıdaki isimlerden oluşmuştur:

a)      Yapım Hizmetleri Bürosu

b)      Alt Yapı Hizmetleri Bürosu

c)       Yol Bakım ve Onarım Hizmetleri Bürosu

d)      Etüt Proje Hizmetleri Bürosu

e)      Kalem Bürosu

PERSONEL SAYISI

Fen İşeri Müdürlüğü'nde 1 Müdür ve 4 Şef 24 Teknik  Personel bulunmaktadır.