Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Hasan SARI
Hasan SARI Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Özgeçmiş
FAALİYETLER
DUYURULAR

Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürünün Görevleri

A) Müdürlüğün görev sorumluluk ve yetki alanlarına giren konuları Belediye Başkanı ve/veya Başkan Yardımcısından gelen talimatlar doğrultusunda sorumlu olduğu bütün yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirir. Görev alanına giren bütün konularda personeli ile ilgili olarak gerekli görevlendirmeleri yapar, müdürlük faaliyetlerini denetler, varsa aksaklıkları giderir. Yıllık, aylık, haftalık, günlük çalışma programları hazırlar veya hazırlattırılarak  bu programlara göre sevk ve idareyi yapar, bu konularda üst makamlara gerekli raporları sunar. Birinci sicil amiri olarak; personele sicil notu verir, çalışma koşullarını iyileştirir ve prensipler koyar. Müdürlük personelinin performans durumunu izler, gerekli değerlendirmeyi yapar, varsa ceza ve mükâfat için üst makamlara teklifte bulunur.
B) Müdürlüğe; iç ve dış kurum, birim ve kişilerden gelen-giden evrakların kontrolünü yapıp, sevk ve havalesini yaptıktan sonra yerine ulaşmasını ve arşivlenmesinin yapılmasını kontrol eder.
C) Personelin izin planlarını yapar, izinlerini kullanmasını sağlar. Rapor, doğum, ölüm vb. konularda yazışmaları takip ve kontrol eder.
D) Müdürlüğe dış ve iç birimlerden gelen-giden gizli dereceli evrakların, gizli evrak defterine kaydını yaparak yerine ulaşmasını sağlar.
E) Stratejik planlama ile müdürlüğün hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlar.
F) Müdürlük demirbaş ayniyat defterinin tutulmasını sağlatır, her yıl icmal ve tadat tablolarının İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne gönderilmesinin kontrolünü yapar.
G) Bölgede çalışan ekipleri denetleyerek eksikliklerin giderilmesini sağlamaktır.

Çevre Denetim Kalemi

A) Gelen-giden bütün evrakları Çevre Koruma ve Kontrol Müdürüne çıkararak havalesini yaptırdıktan sonra kaydını yapar, havale edilen yazının ilgili personele tebliğini yapar, cevabının verilmesi gerekiyorsa cevap yazısını hazırlar, cevabi yazının müdürlükte kalan nüshasının arşivlenmesini sağlar.
B) Müdürlükte çalışan memur personelin izin ve özlük işleri ile ilgili iş ve işlemlerinin yazışmasını yaptıktan sonra arşivlemesini yapar.
C) Müdürlüğün e-mail adresine gelen mailleri her gün kontrol ederek süresinde cevap verilmesini sağlar.
D) Yapı Ruhsatı alan mükelleflerin çıkan hafriyatlarını, çevre kirliliğine meydan vermeden döküm sahalarına ulaştırılmak üzere Kabul Belgesi, Hafriyat Fişi ve Hologramları düzenler.
E) Yazılı ve sözlü olarak gelen moloz alınma talebi Moloz Alım Sitesine ekler.

Çevre Denetim Bürosu

A) Madde 3'te belirtilen yasal dayanaklar çerçevesinde bölgemizde bulunan Sıhhi ve Gayri Sıhhi Müesseselerin çevre açısından denetlenerek yasa dışı faaliyet gösteren tüm işyerlerinin ilgili birimlere bildirilmesini sağlar.
B) İlçe sakinlerinden gelen yazılı ve sözlü şikâyetleri mahallinde inceleyerek şikâyetlerin bertarafını sağlar.
C) Bitkisel atık yağların lokantalar, sanayi mutfakları, yemekhaneler, hazır yemek üretimi yapan firmalar ile diğer yerlerde gerekli denetimleri yaparak doğrudan ve dolaylı olarak alıcı ortama verilmesini önlemek, söz konusu işyerlerinin Bitkisel Atık Yağ Geçici Toplama İzinli Tesislerle sözleşme yapmalarını sağlar.
D) İlçemizde, yalnızca satışına izin verilen kömürlerin girişlerini sağlamak ve kaçak kömür girişlerine engel olmaktır. Yapılan bu denetimlerde; kömürlerin izinli, torbalı ve markalı olup-olmadığı, kömürlere ait Menşe Denetim Belgesi, Fatura ve Kantar Fişlerinin olup-olmadığının belirlenmesi.
E) Yazılı ve sözlü olarak Müdürlüğümüze intikal eden gürültü şikâyetlerini mahallinde inceler, gürültü ölçümü yapar. Ölçüm sonucunda ses seviyesi sınır değerlerin üstünde ise cezai işlem uygular.

Çevre Temizlik Kalemi

A) Birim Müdürü tarafından havale edilen gelen-giden evrakların ilgili personele tebliğini yapar cevabının yazılması gerekiyorsa cevap yazısını hazırlayarak kalan nüshasının arşivlenmesini sağlar.
B) Müdürlükte çalışan işçi personelin izin ve özlük işleri ile ilgili iş ve işlemlerinin yazışmasını yaptıktan sonra arşivlemesini yapar.
C) Müdürlün e-mail adresine gelen mailleri her gün kontrol ederek süresinde cevap verilmesini sağlar.
D) İmalat Atıkları Sözleşmesi ile Tıbbi Atık Sözleşmesini yapar.
E) Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği bağlamında; Belediyelerin görev ve yetkilerini düzenleyen Yönetmeliğin 8’inci maddesi kapsamında, pilot bölge seçilen mahaller dâhilindeki atık pillerin sağlıklı toplanabilmesi için atık pil kutularının bırakılabileceği gözetim ve denetim altında olabilecek uygun yerlerin belirlenmesini sağlamaktır.
F) İşçi Personelin maaş puantajlarını tutar.
G) Müdürlüğün ihale yoluyla temin edilecek mal ve hizmet alımlarını yapar.
H) Günlük olarak imalat atıkları alınacak işyerlerinin listesini hazırlar.

Çevre Temizlik Bürosu

A) Bölgede çalışan ekiplerin sevk ve idaresini yapar.
B) Bölge genelinde eksikliklerin tespit edilerek bertarafını sağlar.
C) Yazılı veya sözlü olarak gelen talep ve şikâyetlerin mahallinde incelenerek giderilmesini sağlar.
D) İmalat Atığı olan işyerlerinin denetlenerek İmalat Atık Sözleşmesi yaptırmak üzere Çevre Temizlik Kalemine yönlendirir.
E) İmalat Atık Sözleşmesine davet edildiği halde icabet etmeyen işyerleri hakkında yasal işlemleri yapar.

Dış Görev Ekibi

İlçemizde bulunan kamu kuruluşları ile başkanlığımıza bağlı birimlerde çalışan personelden oluşmaktadır.

Boya Ekibi

İlçemizde bulunan okul istinat duvarları, hız kesici setler, yolların ortasında ve kenarlarında bulunan bariyerler ile tretuvarların   boyama  işlerini yapar.

Yıkama Ekibi

Yıkama işi yapan ekip;
1) Yön levhalarının yıkanması
2) Pazar yerlerinin yıkanması
3) Cadde ve sokakların periyodik olarak yıkanması
4) İlçemizde bulunan okul bahçeleri ile kamu kuruluşlarına ait alanların yıkanması
5) Kirlenen camilerimizin dış duvarlarının yıkanması
6) Tretuvar taşlarının yıkanması 
7) Kötü koku ve çevre kirliliğine sebep olan derelerin yıkanması
8) Camii ve mescit halılarının yıkanması işlerini yapmaktadır.

Geri Hizmet Birimi

Kemalpaşa Mahallesindeki sosyal tesislerde çaycı, depo sorumlusu vb. personelden oluşmaktadır.

Bölge Süpürme Ekibi

İlçemizdeki bütün cadde, sokak ve boş alanlarının belirli periyotlarla süpürülmesi ve toplanan atıkların nakledilmesinin sağlanması.

Kaynak Ekibi

Kırılan çöp konteynerlerinin kaynak işlemi yapılarak tamir ve bakımlarının yapılması.

Moloz Toplama Ekibi

Moloz ekibi, ilçemiz dahilinde bulunan açık ve torbalanmış molozların kaldırılarak bertaraf edilmesini sağlar.

Çöp Konteyneri Yerleştirme Ekibi

Çöp konteynerlerinin yetersiz olduğu cadde ve sokaklar tespit edilir. Tespit edilen bu yerler Tretuvar kısmından cep yapılarak yer açılır ve yeni konteyner yerleştirme işlemi yapılır.

Halihazırdaki çöp konteynerleri genellikle cadde ve sokaklarda bulunan boş alanların yanına yerleşik vaziyettedir. Boş alanlar için inşaat ruhsatı alınması ve mükellefin talebi durumunda çöp konteyneri kaldırılarak en uygun yere yerleştirilir.

AMBALAJ ATIKLARININ GERİ DONÜŞÜMÜ

Değerlendirilebilir atıkların geri kazanımı, hem ekonomi, hem çevre için faydalıdır. Plastik, cam, metal, kâğıt, seramik, tekstil, kemik ve ahşap gibi malzemeler, depolama alanlarına gömülmek yerine ikincil hammadde olarak değerlendirilebilir. Bu şekilde hem endüstrinin hammadde ihtiyacı azaltılır, endüstriye ekonomik şekilde hammadde temin edilir, hem de hammadde üretimi için harcanan enerji, su vb. tüketimi azaltılır. Ayrıca bu atıkların yoğunluğu genellikle çok düşük olduğu için, büyük bir çöp hacmini oluştururlar. Değerlendirilebilir atıkların ekonomiye geri kazanılmasıyla, depolama sahalarına giden atık hacmi önemli mertebede azaltılır ve depolama sahaların ömrü böylece uzatılır.


 Bu atıkları değerlendirebilmek için, atıkların mümkün olduğu kadar temiz olması gerekir. Bu açıdan en uygun yaklaşım, bunları üretildiği yerde (evlerden) ayrı toplamak, sonra bir ayırma tesisinde daha saf fraksiyonlara ayırmaktır. Ambalaj atıklarından ayrılan biyolojik atıklar ise kompostlaştırma işlemine tabii tutularak bertarafı sağlanır.

 

Bağcılar Belediyesi olarak Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği doğrultusunda 17/11/2005 tarihinde çalışılmaya başlanılmış, Ambalaj Atığı Uygulama Planı hazırlanmıştır. Bu plan doğrultusunda tüm kamu kuruluşlarından, mahalle konaklarından, özel ve devlete bağlı hastane ve sağlık birimlerinden, okullardan, büyük alışveriş merkezlerinden ve İlçemizde bulunan düzenli siteler ile tüm hanelerden ambalaj atıkları ayrı toplanmaktadır.

İlçe genelinde tüm konutlara mavi poşet dağıtılarak ambalaj atığı aşağıda belirtilen günlerde anonslu araçlarla toplanmaktadır. Araç toplama gününde sokağınıza geldiğinde personelinden mavi poşet temin edebilir toplamaya başlayabilirsiniz. Her hafta araç sokağınıza geldiğinde toplama personeline dolu poşeti verdiğinizde boş poşeti alabilir toplamaya devam edebilirsiniz.

Mahalle

Toplama Günü

Bağlar

Cumartesi

Barbaros

Perşembe

Çınar

Salı

Demirkapı

Salı

Evren

Pazartesi

Fatih

Pazartesi

Fevzi Çakmak

Salı

Göztepe

Cuma

Güneşli

Cumartesi

Hürriyet

Cuma

İnönü

Çarşamba

K.Karabekir

Perşembe

Kemalpaşa

Cumartesi

Kirazlı

Perşembe

Mahmutbey

Cumartesi

Merkez

Cumartesi

Sancaktepe

Çarşamba

YavuzSelim

Pazartesi

Yeni Mah.

Çarşamba

Yenigün

Cuma

Yıldıztepe

Cuma

Yüzyıl

Perşembe

Ofis, işyeri, fabrika, okul, kamu kuruluşları, mahalle konakları, özel ve devlete bağlı hastane ve sağlık birimlerinden, muhtarlıklardan ise ambalaj atığı toplama kutuları dağıtılarak mavi poşetlerle atıklar toplanmaktadır.

İlçe genelinde düzenli sitelere ve merkezi yerlere geri dönüşüm kumbaraları bırakılmıştır. Kumbaralar her Çarşamba düzenli olarak boşaltılarak geri kazanım sistemine katılmaktadır.

Cam atıklar ise ilçe genelinde yüze yakın noktaya yerleştirilen cam kumbaraları ile toplanmakta, dolan kumbaralar özel araçlarla düzenli şekilde boşaltılarak cam geri dönüşüm tesislerine gönderilmektedir.

Ambalaj Atıkları Geri Kazanım Projesi

Tarih                                  Toplanan Ambalaj Atığı Miktarı(Kg)
2006 Haziran - 2006 Aralık                     539,514
2007    Ocak - 2007 Aralık                  1,293,415
2008    Ocak - 2008 Aralık                  2,033,618
2009    Ocak - 2009 Aralık                  2.935.884
2010    Ocak - 2010 Aralık                  5.365.290    
2011    Ocak - 2011 Aralık                  5.742.978
2012    Ocak - 2012 Aralık                  8.661.495
2013    Ocak - 2013 Aralık                11.000.606
2014    Ocak - 2014 Aralık                11.331.202
2015    Ocak - 2015 Aralık                15.832.838

1 ton kağıdın geri dönüşümüyle 16 adet yetişmiş çam ağacının kesilmesi engellenmiş olur.

Ayrıca okullarda Müdürlüğümüz personeli Çevre Mühendislerimiz tarafından 2006-2007 öğretim yılında 21.023, 2007-2008 öğretim yılında 26.521, 2008-2009 öğretim yılında  18.530, 2009-2010 öğretim yılında 11.620, 2010- 2011 öğretim yılında 16.210, 2011-2012 öğretim yılında 11.392,  2012-2013 öğretim yılında 4697, 2013-2014 öğretim yılında 8197, 2014-2015 öğretim yılında 17784, 2015-2016 öğretim yılında 12390 öğrenciye Çevre ve geri dönüşüm ile ilgili eğitim verilmiştir. Çevre Kulübümüz vasıtasıyla da belirlenen okullarda velilere bu bilgilendirmeyi yapmaktayız.

BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN GERİ DONÜŞÜMÜ

1 litre bitkisel atık yağ 1.000.000 litre içme suyun kirlenmesine, kanalizasyona akıttırıldığında kanalizasyon hatlarına büyük ölçüde zarara sebebiyet vermektedir. En belirgin zararlarından birisi de kanal çaplarının daralmasına neden olmaktadır.

Alıcı ortama verilmeyip değerlendirmeye tabi tutulduğunda çevre dostu yakıt olan biyoelektrik  yakıtı elde edilmektedir.

Bu doğrultuda bitkisel atık yağların doğaya verdiği zararları bertaraf etmek ve biyoelektrik  yakıtı elde etmek amacıyla müdürlük olarak çalışmalara hız verilmiştir.

İlçemizde bulunan Yemek Üretim Fabrikaları, Tabldot, Büyük İşletmelerin yemekhaneleri, Lokantalar, Tatlı imalathaneleri ve bu yıl itibari ile de hane halklarının bitkisel atık yağlarını bölgemizde faaliyet gösteren Lisanslı Geri Kazanım firmalara vermesi gerekmektedir.

Evinizde kullandığınız bitkisel atık yağlarınızı herhangi bir pet şişede biriktirebilir, okul, cami, muhtarlık gibi noktalara bırakılan atık yağ toplama bidonlarına bırakabilirsiniz.

Yemekhaneler, lokantalar, yemek üretim fabrikaları gibi noktalara 50 litrelik atık yağ toplama bidonları bırakılarak toplanan atık yağlar atık yağ geri kazanım tesisine gönderilmektedir.

ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİKLERİN GERİ DONÜŞÜMÜ

Kontrolsüzce alıcı ortama bırakılan atık lastikler toprağı, suyu ve havayı kirletmektedir. Bünyesinde kauçuk ve hidrokarbonlar sınıfından kimyasallar taşıyan atık lastikler, hem dünyamız hem ülkemiz için sorunlar oluşturmakta, insanı ve çevreyi tehdit etmektedir. Atık lastiklerin doğada toprağa karışması yüzyılları bulmaktadır. Toprağın kimyasal dokusunda bozulmaya neden olarak toprağı olumsuz yönde etkilemektedir.

25 Kasım 2006 tarih ve 26357 sayılı Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü yönetmeliğine göre atık lastiklerin toplatılıp uygun şekilde bertarafı sağlanmalıdır. Bu konuda yaptığımız çalışmalar sonucunda belediyemiz sınırları içerisinde 45 işyerinde tespit edilen ömrünü tamamlamış lastikler bu konuda yetkili firma tarafından toplatılarak, hijyenik şartlarda imhasının gerçekleştirilmesi için Çevre ve Orman Bakanlığından lisanslı firmada imha edilmektedir. Bölgemizde bulunan ömrünü tamamlamış lastiklerin lisanslı firmaya verilmesi gerekmektedir.

ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN GERİ DONÜŞÜMÜ

Atık Piller, doğada uzun süre kalan atıklardan biridir. Uzun süre kaldığı ve toprakta yok olmadığı için doğaya en zarar veren atıktır.

Atık pillerin bertarafı ve geri dönüşümü için Atık Pil ve Akümülatör Kontrol Yönetmeliği çerçevesinde ayrı toplanması ön görülmektedir. Müdürlük olarak bütün okullara, mahalle konaklarına, sağlık ocaklarına ve hastanelere atık pil kutusu monte edilmiştir. Bu nedenle atık pillerin Atık Pil Kutularına atılması gerekmektedir. Ayrıca her sene okullar arasında atık pil toplama yarışması düzenlenmektedir.

HAFRİYAT TOPRAĞI VE İNŞAAT/YIKINTI ATIKLARININ KONTROLÜ

Plansız ve kontrolsüz olarak ve denetim altına alacak yasal hükümlerin yayınlanmamış olması nedeniyle, dökülen hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıklarının meydana getirdiği çevre kirliliği ve olumsuzluklar yüksek maliyetler ödenerek düzeltilmeye çalışılmıştır. 18 Mart 2004 Tarih 25406 Sayılı Resmi Gazetede;"Hafriyat Toprağı ile İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği" yayınlanmış olup Yönetmeliğe göre hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarının çevreye zarar vermeyecek şekilde öncelikle kaynakta azaltılması, toplanması, geçici biriktirilmesi, taşınması, geri kazanılması, değerlendirilmesi ve bertaraf edilmesi gerekmektedir.

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN KONTROLÜ

Çevresel Gürültünün değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği çerçevesinde Çevre ve Orman Bakanlığından yetki alınmış olup, bu konudaki denetimlere devam edilmekte, çevresel gürültü düzeyi yüksek çıkan işletmelere idari yaptırım kararı ile cezai işlem yapılmaktadır.

HAVA KALİTESİNİN KONTROLÜ

Bölgede yapılan denetimlerde havayı kirleten işyerleri uyarılmaktadır. Tüm uyarılara rağmen iyileştirme yoluna gitmeyen işletmeler hakkında elde edilen doneler yasal işlem yapılmak üzere İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne gönderilmektedir.

Kumaş atıklarının yakılarak çevre kirliliğine meydan verilmemesi hususunda atıklar toplanarak bertaraf edilmektedir. Bu bağlamda bölgemizde satışı yapılan kömürlerin denetimi de yapılmaktadır.

Isınmadan Kaynaklanan Hava Kalitesi Kontrol Yönetmeliği çerçevesinde Kömür Satış yerleri denetlenmektedir.