İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Gülümser HATİPOĞLU
Gülümser HATİPOĞLU İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Özgeçmiş
FAALİYETLER
DUYURULAR

Müdürlüğün Tanımı, Görevleri,Yetki ve sorumluluğu Tanımı

Belediyemizde çalışan İşçi  Memur ve Sözleşmeli Personelin mevcut yasalar dahilinde  özlük hakları işlemlerinin yanı sıra Belediyemizin istihdam yönetimi, yıllık işgücü planlaması,  organizasyonu, performans değerlendirmelerinin yapılarak, teknolojik değişimi yönetmek, kurum personeline yönelik hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek yasal mevzuat çerçevesinde planlamak, organize etmek ve yürütmekten,  bu amaçla öneriler hazırlamak, araştırmalar yapmak, çalışma alanı ile ilgili tüm mevzuatı izlemek, uygulamak ve tüm birimlerin uyum içinde ve takım ruhu anlayışı ile çalışabilmesi için eleman seçim ve yerleştirmesini yapmak, personele yönelik hizmet kalitesini arttırıcı çalışmalar yapmak ile bunların denetimini kapsamaktadır.

GÖREVLERİ

Memur Personel

a) Mevcut birimlerde görevlendirilmek üzere memur personel için yapılacak işlemlerin 657 sayılı DMK gereği sınav ile memur alınması,adaylık sürelerinin programlanması,asaletlerinin tasdik edilmesi,her personel için özlük ve sicil dosyalarının tutulması,görev dağılımlarının yapılması,emekli sandığı ile ilişkilendirilerek emekli sicil numarasının alınması,

b) Memur personelin her yıl kademe ilerlemesi ve 3 yılda bir derece terfilerinin yapılması,kadro derecesi yönünden mağduriyeti olanların kadro değişiklik tekliflerinin yapılması,

c)
 Memur personelin 5393 sayılı Belediye Kanunu gereğince 6 ayda bir, yılda 2 defa performansının ölçülmesi sonucu Belediye Kanununun 49. maddesinde belirlenen oranlar çerçevesinde tespit edilen personel listesini ödüllendirilmesi için Belediye Başkanının onayına sunmak,

d) 
Memur personelin günlük devam-devamsızlığını takip etmek,senelik izin onaylarının alınmasını sağlamak,mazeret izinleri,ücretsiz izin,sağlık raporlarının sağlık iznine çevrilmesi için gerekli onayı almak,yurt dışına çıkacak personelin izinleri için Valilikle gerekli yazışmaları yapmak,

e)
Üst öğrenimini bitiren personelin intibak işlemlerinin yapılması,

f)
 Emeklilik talebinde bulunan personelin emeklilik işlemlerini yapmak ve dosyalarını emekli sandığı genel müdürlüğüne göndermek,

g)
 Memur personelin pasaport işlemleri için gerekli yazışmaları yapmak.
h)657 sayılı DMK' un 86. maddesi gereğince belirlenen kurum içi ve kurum dışı görevlere personelin görevlendirilmesi iş ve işlemlerini yapmak.

İşçi Personel

a) 4857 sayılı İş Kanununa tabi işçi personelin belediye birimlerinde çalıştırılmak üzere işe alınması için gerekli işlemleri yürütmek,daimi kadroya alınması için gerekli vizelerin alınarak İş Kur'a talepte bulunmak,


b)
 Yeni işe başlatılan ve işten ayrılan işçiler için yasal süresi içinde Çalışma Bakanlığına bildirilir ve işçilerin özlük dosyaları oluşturulur,

c)
İş Kanunu ve TİS gereği bütün işçilerin senelik izin,ücretsiz izin ve sağlık raporlarının işlenmesi ve takip edilmesini sağlamak,

d)
Tüm işçi personelin sosyal haklarını düzenleyen taraf sendika ile işveren adına 2 yılda bir toplu iş sözleşme görüşmelerini yapmak, 2821 ve 2822 sayılı Kanunların öngördüğü evrakları tamamlayarak sonucunu Mali Hizmetler Müdürlüğüne bildirmek,

e)
İşçi Disiplin Kurulu, Hasar Tespit Komisyonu ve Her iş yeri için iş sağlığı ve iş güvenliği kurulunu oluşturmak için Başkanlık onayı almak,

f)
Emekliliği dolan işçi personelin Sigorta Kanunu gereği talepleri üzerine emeklilik işlemlerini yürütmek,dosyalarını kapatmak,

g)
4857 sayılı İş Kanununun ilgili maddeleri gereğince iş akdi feshedilen işçilerin kıdem ve ihbar tazminatlarının hesaplanıp ödenmesi için Mali Hizmetler Müdürlüğüne bildirilmesi ve her işçi için işten ayrılma bildirgesinin doldurularak İş Kur Şube Müdürlüğüne bildirmek, yürütmek.

Sözleşmeli Personel

5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi gereğince kadro karşılığı belirli sürelerle yapılan sözleşmeler ile çalışan personelin bütün iş ve işlemlerini yürütmek,

Ayrıca personelin performansının yükselmesi verimliliğin artması için birimlerle görüşerek ve Başkanlığın onayını aldıktan sonra ihtiyaç duyulan konularla ilgili yurt içi ve yurt dışı seminerler

düzenlenmesini sağlayarak gerekli iş ve işlemleri yürütmek.

Müdürlüğün Yetkisi

Mevcut yasalar doğrultusunda Belediyede çalışan bütün personelin   atama, özlük, sicil, disiplin, intibak, sosyal hakları, emeklilik işlemleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek

Eğitim Bürosu

- Tüm Memur, İşçi, Geçici İşçi, Sözleşmeli statüde görev yapan personelin eğitim ihtiyaç analizini yaparak kurs, panel, konferans ve eğitim faaliyetleri yürütmek.

- Aday memurların yetiştirilmesi için eğitimlerinin yapılmasını sağlamak Eğitim Bürosu'nun görevleri arasındadır.

Müdürlüğün Sorumluluğu

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü yapılan işlerden dolayı;Belediye Başkanına, yasa, tüzük, yönetmelik ve genelgelere karşı sorumludur.

Personel Sayısı 

1 Müdür, 1 Şef, 3 Memur olmak üzere toplam 5 personelle hizmet vermekteyiz.