Hukuk İşleri Müdürlüğü

İlhan ÜNSAL
İlhan ÜNSAL Hukuk İşleri Müdürü Özgeçmiş
FAALİYETLER
DUYURULAR

T.C.

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

Hukuk İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç ve Kapsam

MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Bağcılar Belediye Başkanlığı Hukuk İşleri Müdürlüğünün kuruluş amacı, faaliyet alanları, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

 

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu yönetmelik;

  5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b ve 18/m maddelerine istinaden hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu yönetmelikte geçen;

a)

Belediye

:

Bağcılar Belediyesini,

b)

Başkanlık

:

Bağcılar Belediye Başkanlığını,

c)

Belediye Başkanı

:

Bağcılar Belediye Başkanını,

ç)

Başkan Yardımcısı  

:

Hukuk İşleri Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Bağcılar Belediyesi Başkan Yardımcısını,

d)

Başvuru Yönetim Merkezi

:

Bağcılar Belediyesi adına tüm başvuruların alındığı merkezi,

e)

Encümen

:

Bağcılar Belediye Encümenini,

f)

EBYS

:

Elektronik Belge Yönetim Sistemini, 

g)

KEP

:

Kayıtlı Elektronik Posta,

ğ)

Meclis

:

Bağcılar Belediye Meclisini,

h)

Müdür

:

Hukuk İşleri Müdürünü,

ı)

Avukatlar

:

Bağcılar Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğüne bağlı avukatları,

i)

Müdürlük

:

Hukuk İşleri Müdürlüğünü,

j)

Personel

:

Bağcılar Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğüne bağlı çalışanları,

k)

SDP

:

Standart Dosya Planı

l)

Yönetmelik

:

Hukuk İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğini ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat ve Bağlılık

Teşkilat ve Personel Yapısı

MADDE 4- (1) Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir:

a) Kalem Bürosu

(2) Müdürlüğün personel yapısı aşağıdaki gibidir:

a) Müdür

b) Memur

c) İşçi

ç) Sözleşmeli Personel

d) Kent Gönüllüleri

Bağlılık

MADDE 5- (1) Müdürlük, belediye başkanına veya görevlendireceği başkan yardımcısına bağlıdır. Başkan, bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumluluk

 

Müdürlüğün Görevleri

MADDE 6- (1) Müdürlüğün görevleri aşağıdaki gibidir:

a) Belediyenin yargı mercilerinde ve adalet dairelerinde temsilini sağlamak; bu kapsamda belediyenin hak ve menfaatlerinin korunmasına yönelik her türlü çalışmaları yürütür.

b) Belediye menfaatlerini koruyucu her türlü idari kararın alınması, anlaşma ve sözleşmelerin yapılması aşamalarında yapılacak iş ve işlemlerde hukuka uygunluk açısından ilgili birimlere hukukî görüş ve mütalaada bulunur.

c) Belediye Başkanlığınca veya birimlerce hazırlanan yönetmelik ve genelgelerin hukuka uygunluğu hakkında görüş ve mütalaada bulunur.

d) Açılmış ve açılacak olan davalarla ilgili olarak belediye birimleri ile yazışmalar yapmak, ihtiyaç hâsıl olduğunda ilgili birimlerden savunma için gerekli bilgi ve belgeleri ister.

e) Mahkemelerce verilen kararları infazı için ilgili birime gönderir.

f) Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilikler ya da mahkemeler tarafından görev alanına giren konular hakkında istenilen bilgileri verir, yazışmaları yapar.

g) 4734 sayılı Kanuna göre gerektiği durumlarda mal ve hizmet alımı yapar.

ğ) 5018 sayılı Kanuna göre kurumun stratejik planı doğrultusunda yıllık bütçesini hazırlar.

h) Müdürlüğün 5018 sayılı Kanuna göre tüm taşınır işlemlerini yürütür.

ı) Belediyenin ulusal ve uluslararası düzeyde uyguladığı/uygulayacağı tüm kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği, vatandaş memnuniyeti ve diğer iyileştirme çalışmalarına yönelik yönetim sistemleri, standartlar ve kabullerin getirdiği/getireceği politikalara uygun olarak iş ve işlemlerini yürütür.

i) Müdürlüğe bağlı büroların belediyenin diğer birimleriyle koordineli biçimde çalışmalarını sağlar.

(2) Müdürlük, bunlar dışında, mevzuatın öngördüğü diğer görevleri ile başkanlıkça verilen görevleri mevzuat çerçevesinde gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.

 

Müdürlüğün Yetkisi

MADDE 7- (1) Müdürlük, bu yönetmelikte sayılan görevleri ve 5393 sayılı Kanuna dayanarak belediye başkanınca kendisine verilen görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

 

Müdürlüğün Sorumluluğu

MADDE 8- (1) Müdürlük, belediye başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili mevzuatta belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekte sorumludur.

(2) Müdürlük, belediyenin stratejik planında ön gördüğü misyon, vizyon ve ilkeleri doğrultusunda hizmetlerini yerine getirmekle sorumludur.

 

Kalem Bürosu Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 9-  (1) Kalem Bürosunun görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

a) Müdürlük avukatlarınca hazırlanan dava, cevap, itiraz, temyiz, karar düzeltme, tavzih, karar kesinleştirme ve tebliği, gider avansı ve harç iadesi vb. dilekçeleri ve icra takip taleplerini yargı mercileri ve adalet dairelerine sunar, kayıtlarını yaptırır.

b) Yargı mercileri ve adalet dairelerinde yapılacak dava ve takipler için gerekli olan yargı harç ve giderlerini Belediyenin ilgili biriminden temin ederek mahkemeler veya maliye veznelerine yatırır. Bu işlemler karşılığında alınacak gider belgelerinin aslını belediyenin Mali Hizmetler Müdürlüğü birimine, kopyasını ise dosya avukatına sunar.

c) Yargı mercileri ve adalet dairelerinden gelen belge ve kararları Müdürlükçe tutulması gereken defterlere usulüne göre yazar.

ç) Yargı mercileri ve adalet dairelerinden gelen tüm belge ve kararların önceki belgeler ve dosyalarla bağlantısını tespit eder, tespit edilen belge ve kararları ilgili yere havale edilmek üzere Müdüriyet makamına sunar.

d) Yargı mercileri ve adalet dairelerince verilen ara kararların gereğini Müdüriyet makamı ve Müdürlük avukatlarının uhdesinde yapar.

e) Müdürlüğün idari yazışmalarını takip eder.

f) Müdürlük tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin gerekli satın alımlarını doğrudan alım veya ihale usulü ile yapar. İhale işlerinin hak ediş ve kesin hesap işlemlerini yürütür.

g) Müdürlüğün demirbaş işlemlerini Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun olarak takibini yapar.

ğ) Müdürlüğün ihtiyaç duyduğu demirbaş ve sarfiyat malzemelerinin teminini sağlar.

h) Proje raporlamalarında finansal veri ve dokümanların oluşmasına destek verir.

ı) Müdürlüğün stratejik planı, performans programı ve yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasını koordine eder.

i) Müdürlükçe verilen ve mevzuatın öngördüğü diğer görevleri yapar.

 

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 10- (1) Müdürün görevleri aşağıdaki gibidir:

a) Müdür, 6,7 ve 8’inci maddelerde belirtilen görev, yetki ve sorumlulukların yerine getirilmesini sağlamakla yükümlü olup, başkanlık makamı ile başkanın görevlendirdiği başkan yardımcısına karşı sorumludur.

b) Müdürlüğü temsil eder.

c) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir. Müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenler.

ç) Müdürlüğün tahakkuk amiri, harcama yetkilisi ve müdürlük personelinin amiridir.

d) Müdürlüğü ile diğer müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.

e) Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapar.

f) Personeli arasında yazılı veya sözlü görev dağılımı yapar.

g) Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, programlayarak, çalışmaların bu programlar doğrultusunda yürütülmesini sağlar.

ğ) Müdürlüğün stratejik plan, performans programı ve yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlar.

h) Müdürlüğün yıllık bütçesinin hazırlanmasını sağlar.

(2) Müdürün yetkileri aşağıdaki gibidir:

a) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, başkanlık makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için gereken kararları ve tedbirleri almak ve uygulatmak.

b) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak.

c) Müdürlük ile ilgili yazışmalarda 1’inci derece imza yetkisi. 

ç) Müdürlük emrinde görev yapan personele, ilgili yönetmelik çerçevesinde ödül ve takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu başkan yardımcısı ile başkanlık makamına önerilerde bulunmak.

d) Disiplin amiri olarak personeline, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verme yetkisi.

e) Müdürlüğüne bağlı kadro görevlerinin yerine getirilmesinde süreli ve ani denetlemeler yapma, karşılaştığı aksaklıkları gidermek. 

f) Sorumlu olduğu tüm personelin yıllık, mazeret, hastalık, doğum, ücretsiz, vb. izin kullanış zamanlarını planlamak ve kullanılmasını sağlamak.

g) Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, müdürlüğe tayin şartlarını haiz olan personelden birini müdürlüğe vekâlet etmek üzere belirlemek ve başkanlık makamına onaya sunmak.

ğ) Birimdeki tüm görevlilerin işlevleri itibariyle görev dağılımını yapmak.

h) Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla istişare yapmak.

(3) Müdür 657 sayılı Kanun ve diğer belediye mevzuatının, kendisine yüklediği görev ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından sorumludur.

 

Avukatlar

MADDE 11- (1) Müdürlükçe görevlendirilecekleri konu ve alanlarda meslek kurallarına bağlı kalarak; savunma, inceleme, danışma ve temsil görevlerini yürüten ve avukatlık yetkilerini kullanan meslek mensuplarıdır.

(2) Avukatlar avukatlık kadrosunun dışında bir görevde çalıştırılamazlar.

 

Avukatların Görev ve Sorumlulukları

MADDE 12- (1) Avukatların görev ve sorumlulukları şunlardır;

a) Kendilerine havale ve tevdi edilen dava ve icra dosyalarının gerektirdiği tüm işlemleri sonuçlandırılıncaya kadar takip eder.

b) Davaların keşif ve duruşmalarında hazır bulunur.

c) Kendilerine havale ve tevdi edilen dava ve icra dosyalarına ait temyiz, cevap, cevaba cevap, karar düzeltme, karar tebliği, tavzih, gider avansı ve harç iadesi vb. dilekçeleri hazırlayarak yargı mercileri ve adalet dairelerine sunulması için Müdürlük Kalemine teslim eder.

ç) Dava dosyalarının aşamaları hakkında Müdürlük Makamına bilgi verir.

d) Müdürlük Makamınca istenen konularda araştırma yapmak ve sonucu hakkında bilgi verir.

e) Müdürlük Makamının verdiği diğer görevleri yerine getirir.

 

Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 13- (1) Personelin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

a) Personel, bu Yönetmelikte belirtilen iş ve işlemleri mevzuat çerçevesinde, emir ve talimatlar doğrultusunda gereken özen ve sürati göstererek yapar.

b) Personel görevlerini yaparken mevzuatın tanımış olduğu tüm yetkileri kullanır.

c) Personel iş ve işlemlerden amirlerine karşı hiyerarşik olarak sorumludur.

ç) Personel, görev tanımında yer almayan ancak amirleri tarafından göreviyle alakalı verilecek diğer görevleri de yerine getirir.

d) Müdürlüğün faaliyet alanına giren görevleri en kısa zamanda ve tam olarak yerine getirir.

e) Beceri ve mesleki bilgi açısından kendini geliştirir, bu amaçlı etkinliklere istekli olarak katılır.

f) Bulunduğu pozisyonun gerektirdiği vasıfları kazanmak için gerekli çabayı ortaya koyar.

g) İş bölüşümü esasları dâhilinde, eş düzey ve diğer pozisyonlarla koordinasyon içerisinde çalışır.

ğ) Verilen işi öngörülen bütçe sınırları içerisinde kalarak en az maliyetle yerine getirir.

h) Kendisinin verimli ve etkin çalışmasına yardım edecek bütün konularda bilgisini devamlı artırır.

ı) Faaliyeti için amirince talep edilen veya faydalı gördüğü bütün raporları eksiksiz hazırlar.

i)Verilen direktife uygun iş ve işlemleri gerçekleştirir.

j) Yaptığı işle ilgili evrak ve bilgileri sürekli kontrol eder.

k) Tetkik işlerini, göreve gidecekleri yerleri ve yaptıkları, yapacakları işleri gizli tutar. Bu konuda yetkili ve ilgililerden başkasına açıklamada bulunmaz.

l) Irk, sınıf ve unvan farkı gözetmeden her vatandaşa eşit davranır.

m) Herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılan personel; korumak ve saklamakla görevli evrakı kendisinden sonra göreve başlayan personele devretmedikçe görevinden ayrılamaz.

n) Müdürlüğü ilgilendiren çeşitli hizmetlerin uyumlu ve düzenle yürütülmesi, personel arasındaki düzenin sağlanması için herkes, gayret ve çaba gösterir. Olumsuz bir durumda konu müdüre yansıtılır. Müdür bu konuda gerekli önlemleri alır.

o) Belediye hizmetlerinde; hesap verebilirlik ilkesine uygun hareket edilir, uygulamalarda adaletli olmaya, kaynakların kullanımında etkili ve verimli olmaya çalışılır.

(2) Personel 657 sayılı Kanun ve diğer belediye mevzuatının, kendisine yüklediği görev ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından sorumludur.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Görev ve Hizmetlerin İcrası

Görevin Alınması

MADDE 14-  (1) Müdürlüğün tüm personeline verilen belgeler, dosyalar ve tüm işler elektronik ve/veya fiziksel ortamda kaydedilerek ilgilisine verilir.

 

Görevin Planlanması

MADDE 15- (1) Müdürlükteki iş ve işlemler müdür tarafından düzenlenen plan dâhilinde yürütülür.

Görevin Yürütülmesi

MADDE 16- (1) Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

İşbirliği ve Koordinasyon

 

Müdürlük Büroları Arasında İşbirliği

MADDE 17- (1) Müdürlük büroları arasındaki işbirliği ve koordinasyon müdür tarafından sağlanır.

 

Koordinasyon

MADDE 18- (1) Personel arasındaki işbirliği ve koordinasyon, müdür tarafından sağlanır.

(2) Müdürlüğün yazışmaları başkanın veya yetki verdiği başkan yardımcısının imzası ile yürütülür. Müdürlüğün, belediyenin diğer birimleriyle olan yazışmaları müdürün imzası ile de yürütülebilir. İmza yetkisi devri hükümleri bu fıkradan istisnadır.

 

ALTINCI BÖLÜM

Evraklarla İlgili İşlemler ve Arşivleme

 

Gelen - Giden Evrakla İlgili Yapılacak İşlemler

MADDE 19- (1) Müdürlüğe gelen evraklarla ilgili yapılacak işlemler aşağıdaki gibidir:

a) Belediyeye her türlü kanal ile (şahsen, telefon, faks, posta, kurye, sosyal medya, vb.) gelen başvurular Başvuru Yönetim Merkezi’nde EBYS üzerinden alınarak dokümanlaştırılır.

b) Başvurular, Başvuru Yönetim Merkezi tarafından konusuna göre müdürlüğe fiziksel ve elektronik ortamda sevk edilir.

c) Müdürlük, gelen başvuruları kontrol ederek faaliyet alanına giren başvuruların sevkini fiziksel ve elektronik ortamda kabul eder.

ç) Müdürlüğe gelen başvurular EBYS üzerinden ilgili personele müdür veya yetkilendirdiği kişi eliyle doğrudan zimmetlenerek işlemlerin yapılması sağlanır.

d) İşlemi tamamlanan evraklar müdürlük arşivinde fiziksel ve elektronik ortamda saklanır.

(2) Müdürlükten giden evraklarla ilgili yapılacak işlemler aşağıdaki gibidir:

a) İşleme alınan başvurularla ilgili tüm iş akışları EBYS üzerinden çözümlenir. Süreçte elektronik ve/veya mobil imzalar kullanılır.

b) Belediye içerisinde müdürlükler arası yazışmalarda giden evrak elektronik ortamda (iç yazışma gibi) gönderilir.

c) Belediye dışında herhangi bir yolla (posta, kurye, vb..) gidecek evraklar, müdürlük tarafından hazırlanarak evrak çıkışını sağlayan birime gönderilir.

ç) e-Yazışma paketi ile paketlenen evraklar, belediye dışına KEP yoluyla ilgili kuruma elektronik ortamda mevzuata uygun bir şekilde gönderilmesi sağlanır.

d) Müdürlük tarafından hazırlanan evraklarda, Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik dikkate alınır.

 

Hukuk İşleri Müdürlüğünde Tutulacak Defterler ve Kayıtlar

MADDE 20- (1) Hukuk İşleri Müdürlüğü Kaleminde tutulacak defter ve kartonlar şunlardır;

a) Esas Defterleri

1) Dava Esas defteri

2) İcra Esas Defteri

b) Zimmet Defteri

c) Personel Kartonu

ç) Görüş ve Mütalaa Kartonu

d) Mevzuat değişikliklerine ait bildirim.

(2) Esas defterlerine Belediye Başkanlığına karşı açılan davaların tebliğinden itibaren başlamak üzere dava safhalarını gösterir gelişmeler kayıt edilir. Belediye Başkanlığı adına açılan davalar da dava açıldığı tarihten itibaren başlamak üzere esas defterine kaydedilir.

 

Vekâlet Ücreti

MADDE 21- (1) Vekâlet ücretinin dağıtımı usulü;

Müdürlük tarafından takip edilen dava ve icra dosyaları sırasında karşı taraftan tahsil edilen vekâlet ücreti tutarının %80’i en az 6 ay fiilen çalışmış olmak kaydıyla, avukatlara; %20’si ise kalemde çalışan tüm personele, kişi başına eşit paylaştırılmak suretiyle, ödenir. Ayrılanlara çalıştıkları döneme ilişkin herhangi bir ödeme yapılmaz.

 

Arşivleme ve Dosyalama İşlemleri

MADDE 22- (1) Belediye içerisinde fiziksel ve elektronik arşivleme ile ilgili yapılacak işlemler aşağıdaki gibidir:

a) Belediyeye dışarıdan gelen evraklar, Başvuru Yönetim Merkezi tarama biriminde standartlara uygun olarak taranıp akıllandırılarak belediye elektronik arşivine kaydedilir. Tasnif edilen fiziksel evraklar, belediye genelini ilgilendiriyorsa belediye fiziksel arşivine, müdürlükleri ilgilendiriyorsa ilgili müdürlüğe gönderilir.

b) Müdürlüklerde iş süreçleri boyunca belgeler elektronik ortamda oluşturularak birim elektronik arşivinde dosyalanır. İş süreçlerinde ıslak imza gereken ve fiziksel olarak üretilen evraklar ile Başvuru Yönetim Merkezi tarafından gönderilmiş olan fiziksel evraklar, müdürlük elektronik arşivinin yanında fiziksel arşivinde de dosyalanır.

c) Belediye içerisindeki tüm fiziksel ve elektronik dosyalama - arşivleme işlemleri SDP’ye uygun olarak yapılır.

ç) Müdürlük, müdürlük arşivinde saklama süresi dolan evrakları kurum arşivine devreder ve imha edilmesi gereken evrakları SDP’ye uygun olarak hazırlanan imha planına göre Yazı İşleri Müdürlüğüne bağlı arşiv biriminin koordinasyonunda, imha komisyonunun onayının ardından imha eder.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Denetim

 

Denetim ve Disiplin Hükümleri

MADDE 23- (1) Müdürün denetim ve disiplin yetkileri aşağıdaki gibidir:

a) Müdür, tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.

b) Müdür, avukatlar dışındaki diğer personellerin 1’inci disiplin amiri olarak disiplin mevzuatı doğrultusunda işlemleri yürütür.

(2) Müdürlükte çalışan tüm personelin izin, rapor, derece ve kademe ilerlemesi, ödüllendirme ve cezalandırma vb. işlemlere ilişkin belgeleri kapsayan özlük dosyası tutulur.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 24- (1)  Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

 

Yürürlük

MADDE 25- (1) Bu Yönetmelik hükümleri; 5393 sayılı Belediye Kanunun 18’inci maddesinin (m) bendi gereği belediye meclisinin kabulü ve mülki amire gönderilmesiyle yürürlüğe girer.

 

Revizyon No

Yürürlük Tarihi

3

10/04/2016

 

Yürütme

  MADDE 26- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bağcılar Belediye Başkanı yürütür.