06.02.2020 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

 

 

BAĞCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 7. SEÇİM DÖNEMİ, 2. TOPLANTI YILI

06.02.2020 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİDİR.

 

KARAR NO  11  Hukuk Komisyonunun, İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğünün norm kadro iptal/ihdas işlemlerinin yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 48 ve 49. Maddeleri gereği hazırlanan ve 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren; “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince hazırlanan kadro ve unvan değişikliği ile alakalı kadro iptal/ihdas cetveli rapor ekinde sunulmuş şekliyle aynen uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 2. Toplantı yılı, 06.02.2020 tarihli toplantısında komisyondan geldiği şekliyle işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 12  Hukuk Komisyonun, Zabıta Müdürlüğünün, Zabıta Personelinin fazla mesai ücretlerinin belirlenmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 51. Maddesinin 3. Bendinde; Zabıta Personelinin çalışma süresi ve saatleri 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde düzenlenir. Belediye zabıta ve özel güvenlik hizmetlerinde fiilen çalışanlara, fazla mesai ücreti olarak, bütçe kanununda belirlenen üst sınırı aşmamak kaydıyla belediye Meclis kararı ile tespit edilin maktu tutar ödenir.” İbaresi esas alarak, Belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda (iktisadi işletmeler hariç), görevlerinin niteliği gereği, 657 Sayılı Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın zabıta ve itfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele (destek hizmeti yürüten personel hariç.) Belediye Meclisi kararı ile tespit edilen tutar, fazla çalışma ücreti olarak maktuen ödenir. Ancak bunlara ödenecek aylık fazla çalışma ücreti en son yapılan nüfus sayımına göre 744 TL bürüt ücretten belirlenmesi ve belirlenen aylık maktu fazla çalışma ücretlerinin fiilen zabıta hizmetlerinde çalışan personeller için; 

a) Görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı yaralanma ve sakatlanma hallerinde tedavi süresince,

b) Bir yılda toplam 30 günü geçmeyen hastalık izni sürelerinde,

c) Yurt içinde yapılacak hizmet içi eğitime katılma ve geçici görevli olarak bulunma durumlarında ödenmeye devam olunur, diğer hallerde ise fiilen çalışıldığı sürece ve bu süre ile orantılı olarak ödenmesi Komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 2. Toplantı yılı, 06.02.2020 tarihli toplantısında komisyondan geldiği şekliyle işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 13  Tarife Komisyonunun, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün, Kültür ve Gençlik Merkezleri ile Oyun Salonlarının 2020 yılı ücret tarifesinin belirlenmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (f) bendinde “Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.” Belediye Meclisinin görev ve yetkileri arasında sayıldığından, ilgili Müdürlükçe; Kapalı Oyun Alanları ve Spor Salonları için alınmasını teklif ettiği 2020 yılı ücret tarifeleri, rapor ekinde sunulmuş haliyle uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 2. Toplantı yılı, 06.02.2020 tarihli toplantısında komisyondan geldiği şekliyle işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 14  Tarife Komisyonunun, Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 2020 yılı Yapı ve Zemin Laboratuvarı ücret tarifesinin belirlenmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (f) bendinde ’’Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek” Belediye Meclisinin görev ve yetkileri arasında sayıldığından, ilgili Müdürlüğün; 2020 yılında alınması teklif ettiği, Yapı ve Zemin Laboratuvarı ücret tarifesi rapor ekinde sunulmuş haliyle uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 2. Toplantı yılı, 06.02.2020 tarihli toplantısında komisyondan geldiği şekliyle işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 15  İmar ve Tarife Komisyonlarının; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 2020 yılı ücret tarifesine İş Deneyim Ücret Tarifesinin eklenmesi ile alakalı teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (f) bendinde ’’Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek” Belediye Meclisinin görev ve yetkileri arasında sayıldığından, ilgili Müdürlüğün; 2020 yılında alınması teklif ettiği tarifeye eklenmesi için alınmasını talep ettiği  İş Deyim Ücret Tarifesi rapor ekinde sunulmuş haliyle uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 2. Toplantı yılı, 06.02.2020 tarihli toplantısında komisyondan geldiği şekliyle işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 16  İmar Komisyonunun, Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, Mahmutbey Mahallesi F21c17c3d pafta, 2305 ada, 11 parsel ile 2307 ada, 2 ve 9 parsellerde plan tadilatı yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve İstanbul İli, Bağcılar İlçesi,  Mahmutbey Mahallesi F21c17d3d pafta,  2305 ada 11 parsel, 2307 ada 2-9 parsel ve bir kısım tescil dışı alana ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi incelenmiş olup, yakın çevresiyle birlikte bütüncül olarak planlanmak üzere müdürlüğüne iadesi uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 2. Toplantı yılı, 06.02.2020 tarihli toplantısında komisyondan geldiği şekliyle işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

Oluşturulma Tarihi : 07.02.2020