09.01.2020 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ
BAĞCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 7. SEÇİM DÖNEMİ, 2. TOPLANTI YILI

09.01.2020 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİDİR.

 

 

KARAR NO 4 Hukuk Komisyonunun, İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğünün Sözleşmeli Personel ücretlerinin belirlenmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce 2020 yılı Belediyelerde Sözleşmeli Personel Ücret Tavanlarına ilişkin tabloyu henüz yayınlamaması nedeniyle, 2020 yılına ait rapor ekinde unvanları belirtilen sözleşmeli personellerin ücretleri belirlenememiştir. Maliye Bakanlığınca 2020 yılına ait Belediyelerde Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları tablosu belirlenene kadar, Belediye Meclisinin 2019 yılında belirlediği ücretlerin ödenmesine devam edilmesinin uygun olacağı, Maliye Bakanlığı Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce; 2020 yılı Belediyelerde Sözleşmeli Personel Ücret Tavanlarına İlişkin Tablonun yayınlanmaması halinde ise yukarıda müdürlük teklifi ekinde adı geçen unvan ve kadrolara, her kadro karşılığı belirlenen ücretin tavanı karşılığında ücret verilmesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 2. Toplantı yılı, 09.01.2020 tarihli toplantısında komisyondan geldiği şekliyle işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.


KARAR NO 5 Hukuk Komisyonun, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Sözleşmeli personel disiplin yönergesinin belirlenmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (m) bendinde Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek görevleri arasında saymıştır. 5393 Sayılı Kanunun 49. Maddesi gereği, Başkanlıkça sözleşmeli personeller için uygulanacak olan ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü teklifiyle hazırlanıp yazı ekinde sunulan “Bağcılar Belediyesi Sözleşmeli Personel Disiplin Yönergesi” rapor ekinde sunulmuş haliyle aynen uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 2. Toplantı yılı, 09.01.2020 tarihli toplantısında komisyondan geldiği şekliyle işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

 

KARAR NO 6 Hukuk Komisyonunun, Yazı İşleri Müdürlüğünün, denetim Komisyonunda uzman personel görevlendirilmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesi gereğince oluşturulan Denetim Komisyonu çalışmalarında görevlendirilmek üzere, Kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilenlere (1.000), kamu personeli dışındaki diğer uzman kişilere Büyükşehir Belediyelerinde (3.000), diğer Belediyelerde (2.000) gösterge rakamının, Devlet Memurlarına uygulanan aylık katsayıyla çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere, Belediye Meclisince belirlenen miktarda günlük ödeme yapılar ibaresi esas alınarak, teklifte metninde geçen miktarlarda uzman personel görevlendirilmesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 2. Toplantı yılı, 09.01.2020 tarihli toplantısında komisyondan geldiği şekliyle işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

 

KARAR NO  7 Tarife Komisyonunun, İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün, Hamam ve Yüzme Havuzlarının 2020 yılı ücret tarifesinin belirlenmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (f) bendinde ’’Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek” Belediye Meclisinin görev ve yetkileri arasında sayıldığından, ilgili Müdürlüğün; 2020 yılında alınması teklif ettiği, Hamam ve Yüzme Havuzları 2020 yılı ücret tarifesi rapor ekinde sunulmuş haliyle uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 2. Toplantı yılı, 09.01.2020 tarihli toplantısında komisyondan geldiği şekliyle işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

 

KARAR NO 8  İmar Komisyonunun, Plan ve Proje Müdürlüğünün; Barbaros Mah. F21c22b4b-4c pafta, 1186 ada, 1-19 parseller (yeni 24-25 parseller) ile eski 1575 parsellerde plan tadilatı yapılması ile alakalı teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Barbaros Mahallesi, F21c22b4c pafta, 1186 ada, 24 ve 25 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin askıya çıkarılan 21.11.2018 onanlı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifine ilgilisi tarafından yapılan itiraza konu 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin plan notlarının 1. Maddesinde iptal edilen “TAKS:0.45, KAKS: 2.00é ibaresinin yeniden eklenmesi ve tamamı iptal edilen 2 no’lu plan notunun 12.07.2013 onanlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda yapıldığından ve Bağcılar İlçesinin meri 1/1000 Ölçekli uygulama imar plan notlarının Genel Hükümler kısmının 1. Maddesine aykırılık teşkil etmediğinden yeniden eklenmesi komisyonumuzca aynen uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 2. Toplantı yılı, 09.01.2020 tarihli toplantısında komisyondan geldiği şekliyle işaretli oylamaya sunuldu ve oyçokluğuyla kabul edildi.

 

KARAR NO 9  İmar Komisyonunun, Plan ve Proje Müdürlüğünün, Barbaros Mahallesi F21c22b4b-4c pafta, 1186 ada, 1-19 parseller (yeni 24-25 parseller) ile eski 1575 parsellerde plan tadilatı yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Barbaros Mahallesi, F21c22b4c pafta, 1186 ada, 24 ve 25 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin askıya çıkarılan 21.11.2018 onanlı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifine Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından yapılan itiraza konu 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin plan notlarının 1. Maddesinde iptal edilen “TAKS:0.45, KAKS: 2.00é ibaresinin yeniden eklenmesi ve tamamı iptal edilen 2 no’lu plan notunun 12.07.2013 onanlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda yapıldığından ve Bağcılar İlçesinin meri 1/1000 Ölçekli uygulama imar plan notlarının Genel Hükümler kısmının 1. Maddesine aykırılık teşkil etmediğinden yeniden eklenmesi komisyonumuzca aynen uygun görülmüştür. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 2. Toplantı yılı, 09.01.2020 tarihli toplantısında komisyondan geldiği şekliyle işaretli oylamaya sunuldu ve oyçokluğuyla kabul edildi.

 

KARAR NO 10  İmar Komisyonunun, Meclis üyesi Yüksel AKYOL’un Kirazlı Mahallesi 2753 ada, 14 parselde plan tadilatı yapılması ile alakalı yazılı teklif önergesine istinaden hazırlamış olduğu ve Kirazlı Mahallesi, 2753 ada 14 parsel sayılı taşınmaz ile alakalı; taşınmazın doğu cephesinde bulunan kademe hattının kaldırılması şeklindeki 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği, komisyonumuzca aynen uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 2. Toplantı yılı, 09.01.2020 tarihli toplantısında komisyondan geldiği şekliyle işaretli oylamaya sunuldu ve oyçokluğuyla kabul edildi.

Oluşturulma Tarihi : 09.01.2020