05.12.2019 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ
BAĞCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 7. SEÇİM DÖNEMİ, 1. TOPLANTI YILI

05.12.2019 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİDİR.

 

KARAR NO 106  Hukuk Komisyonunun; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün norm kadro iptal/ihdas işlemlerinin yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve  5393 sayılı Belediye Kanununun 48 ve 49. Maddeleri gereği hazırlanan ve 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren; “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince hazırlanan kadro ve unvan değişikliği ile alakalı kadro iptal/ihdas cetveli rapor ekinde sunulmuş şekliyle aynen uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 1. Toplantı yılı, 05.12.2019 tarihli toplantısında komisyondan geldiği şekliyle işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 107  Hukuk Komisyonunun; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, geçici işçilerin yıllık çalışma vizelerinin görüşülmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve 5620 Sayılı Kanunun 2. Maddesi gereği, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre rapor ekinde sunulan ve sözleşmeli statüye göre çalışan işçi personelin; 13 x 12 = 156 Adam/Ay hesabına göre çalıştırılmaları Komisyonumuzca aynen uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 1. Toplantı yılı, 05.12.2019 tarihli toplantısında komisyondan geldiği şekliyle işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 108 Hukuk Komisyonunun,  Strateji Geliştirme Müdürlüğünün, Fen İşleri Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliklerinin bazı maddelerinde değişiklik yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev Çalışma Yönetmeliğinin 4. Maddesinin (c) bendindeki Sivil Savunma İşleri Bürosu, 6. Maddenin (ı) bendi ve Sivil Savunma İşleri Bürosu Görev Yetki ve Sorumlukları kısmının bulunduğu 11. Maddenin yönetmelikten çıkartılıp, diğer kısımlarının aynı kalması ile ilgili büronun, Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinden çıkartılıp, Fen İşleri Müdürlüğü bünyesine devredildiği için de; Fen İşleri Müdürlüğüne ait Görev Ve Çalışma Yönetmeliğinin 4. Maddesine Afet ve Acil Durum Koordinasyon Bürosu bendi eklenmesi, Müdürlük görevlerinin (ü) bendi ve yine ayı Yönetmeliğin 14. Maddesinde de Sivil Savunma işleri Bürosu Görev, Yetki ve Sorumlulukları olarak eklenmesi diğer maddelerinin aynı kalması, komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 1. Toplantı yılı, 05.12.2019 tarihli toplantısında komisyondan geldiği şekliyle işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 109 Hukuk Komisyonunun; Mali Hizmetler Müdürlüğünün İlan ve Reklam Vergilerinin iki taksit halinde alınması talebinin değerlendirilmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Çevre Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 15.04.2019 tarih ve 89194 sayılı (Genelge 2019/5) yazısı ile İçişleri Bakanlığı Mülga Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 10.05.2018 tarih ve 10610 sayılı yazısı doğrultusunda işlem tesis etmek için 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 15 ve 16. Maddelerinin değerlendirilmesi sonucunda sadece işyerleri açısından Belediye Meclisinin alacağı karar doğrultusunda adı geçen Kanunun 15. Maddesinin 1. Fıkrasının 1 ve 4 alt bentlerinde yer alan İlan ve Reklam Vergisinin taksit sayısının belediye meclisinin alacağı kararla tahsil edebileceği anlaşıldığından, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 96. Maddesinin (b) fıkrası gereği ekte sunulan Bazı Maktu Vergi ve Harç Taifelerine ilişkin tabloda belirtilen fiyatların, 2020 yılında Emlak Vergisi süresi içerisinde Çevre Temizlik Vergisi ile birlikte iki taksit halinde tahsil edilmesi talebi, komisyonlarımızca aynen uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 1. Toplantı yılı, 05.12.2019 tarihli toplantısında komisyondan geldiği şekliyle işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi. 

KARAR NO 110 Tarife Komisyonunun; Çevre Koruma ve Kontrol müdürlüğünün 2020 yılı Katı Atık ve Moloz Ücreti tarifesinin belirlenmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (f) bendinde “Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.” Belediye Meclisinin görev ve yetkileri arasında sayıldığından, İlgili Müdürlüğün, 2020 yılında alınmasını teklif ettiği ücret tarifesi miktarlarını incelemiş olup, rapor ekinde sunulmuş haliyle uygun bulmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 1. Toplantı yılı, 05.12.2019 tarihli toplantısında komisyondan geldiği şekliyle işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 111 Tarife Komisyonunun; Plan ve Proje Müdürlüğünün 2020 yılı ücret tarifesinin belirlenmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (f) bendinde “Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.” Belediye Meclisinin görev ve yetkileri arasında sayıldığından, İlgili Müdürlüğün, 2020 yılında alınmasını teklif ettiği ücret miktarlarını incelenmiş olup, Rapor ekinde sunulmuş haliyle uygun bulmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 1. Toplantı yılı, 05.12.2019 tarihli toplantısında komisyondan geldiği şekliyle işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 112 Tarife Komisyonunun; Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 2020 yılı ücret tarifesinin belirlenmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (f) bendinde “Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.” Belediye Meclisinin görev ve yetkileri arasında sayıldığından, İlgili Müdürlüğün, 2020 yılında alınmasını teklif ettiği ücret miktarlarını incelenmiş olup, Müdürlüğünün geldiği şekliyle aynen uygun bulmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 1. Toplantı yılı, 05.12.2019 tarihli toplantısında raporun 4. Maddesinde bankamatik ücretlerinde yapılan tadilatla birlikte işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 113 Tarife Komisyonunun; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 2020 yılı ücret tarifesinin belirlenmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (f) bendinde “Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.” Belediye Meclisinin görev ve yetkileri arasında sayıldığından, İlgili Müdürlüğün, 2020 yılında alınmasını teklif ettiği harç miktarlarını incelenmiş olup, rapor ekinde sunulmuş şekliyle uygun bulmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 1. Toplantı yılı, 05.12.2019 tarihli toplantısında komisyondan geldiği şekliyle işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 114 Hukuk ve İmar Komisyonlarının; Plan ve Proje Müdürlüğünün; 15 Temmuz Mahallesi 2566 ada, 92 parselin tahsis şeklinin değerlendirilmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Belediye sınırları içinde bulunan ve tabloda; mahalle, ada, parsel ve mülkiyet şeklinde hazırlanmış olan taşınmazın; takas/trampa yoluyla rayiç değeri dikkate alınarak ve imar durumu değişmeyecek şekilde el değiştirmesi, komisyonlarımızca uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 1. Toplantı yılı, 05.12.2019 tarihli toplantısında komisyondan geldiği şekliyle işaretli oylamaya sunuldu ve oyçokluğuyla kabul edildi.

KARAR NO 115 Hukuk ve İmar Komisyonlarının, Plan ve Proje Müdürlüğünün; bağcılar geneli bazı arsaların tahsis şeklinin değerlendirilmesi ile alakalı teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Belediye sınırları içinde bulunan ve tabloda; mahalle, ada, parsel ve mülkiyet şeklinde hazırlanmış olan taşınmazların; takas/trampa yoluyla rayiç değeri dikkate alınarak ve imar durumu değişmeyecek şekilde el değiştirmesi, komisyonlarımızca uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 1. Toplantı yılı, 05.12.2019 tarihli toplantısında komisyondan geldiği şekliyle işaretli oylamaya sunuldu ve oyçokluğuyla kabul edildi.

KARAR NO 116 İmar Komisyonunun; Kirazlı Mahallesi 3239 ada, 12 parselde plan tadilatı yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Kirazlı Mah. 3239 ada 1 parsel sayılı taşınmazda yer alan çocuk bahçesi alanının 0 ada 2137 adada yer alan çocuk bahçesi alanı ile birleştirilmesi ve 3239 ada 2 parselde eş büyüklükle imarlı alan ayrılması hususunda 1/1000 ölçekli Bağcılar Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi incelenmiş olup; eşdeğer alan şartı sağlanacak şekilde bilgi paftasında gösterildiği haliyle tadilen uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 1. Toplantı yılı, 05.12.2019 tarihli toplantısında komisyondan geldiği şekliyle işaretli oylamaya sunuldu ve oyçokluğuyla kabul edildi.

Oluşturulma Tarihi : 06.12.2019