07.11.2019 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ
BAĞCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 7. SEÇİM DÖNEMİ, 1. TOPLANTI YILI

07.11.2019 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİDİR.

 

KARAR NO 97Hukuk Komisyonunun, İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğünün norm kadro iptal/ihdas işlemlerinin yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 48 ve 49. Maddeleri gereği hazırlanan ve 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren; “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince hazırlanan kadro ve unvan değişikliği ile alakalı kadro iptal/ihdas cetveli rapor ekinde sunulmuş şekliyle aynen uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 2. Toplantı yılı, 07.11.2019 tarihli toplantısında komisyondan geldiği şekliyle işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi. 

 

KARAR NO 98 Hukuk Komisyonun Destek Hizmetleri Müdürlüğünün, Çeşitli kurumların araç hizmetlerinden yararlanma taleplerinin değerlendirilmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 14. ve 75. Maddelerinde belirtildiği üzere; Mahalli İdareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.” Gereği başkanlıkça 04.10.2019 tarihinde 36 aylık olarak yapılan araç ihalesi ile teklif metninde adı geçen kurumlardan; İlçe Emniyet Müdürlüğüne 20 adet Connet tipi binek araç, Milli Eğitim Müdürlüğüne 1 adet binek araç, Bakırköy Adliyesinde 3 adet binek araç şoförü dahil ve 2 adet 27 kişilik şoförlü servis otobüsü, Bağcılar Mahmutbey Bölge İdare Mahkemesine 2 adet 27 kişilik şoförlü servis otobüsü, Bağcılar İlçesi Narkotik Emniyet biriminde ise bir adet binek aracı görevlendirilmesi komisyonumuzca Müdürlüğünden geldiği şekliyle uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 2. Toplantı yılı, 07.11.2019 tarihli toplantısında komisyondan geldiği şekliyle işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi. 

 

KARAR NO 99 İmar ve Tarife Komisyonlarının, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün 2020 yılı Atık Toplama Merkezi Teminat Bedeli Değerlendirme ve ücret tarifesinin belirlenmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Atık Toplama Merkezi Teminat Bedeli: 50 Bağımsız bölümümün üzerindeki yeni konut ve işyeri (proje içerisindeki ticari alanlar) projelerinin kazı ruhsatı aşamasında, Belediyenin çöp toplama sistemine uygun olması şartı ile ortalama her 50 bağımsız bölüm için 1 adet Atık Toplama Merkezi (Yeraltı ve Yerüstü Çöp Konteynerleri, Geri Dönüşüm Ünitesi, Cam Kumbara) yapılması maksadıyla alınacak teminat bedeli olup, söz konusu projelerde uygulanacak Atık Toplama Merkezi Net sayısı ise Belediye teknik ekiplerince belirlenmek suretiyle 1 Adet Atık Toplama Merkezi ücreti olarak 25.000,00 TL bedel alınması, komisyonlarımızca uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 2. Toplantı yılı, 07.11.2019 tarihli toplantısında komisyondan geldiği şekliyle işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi. 

 

KARAR NO 100Tarife Komisyonunun, Yazı İşleri Müdürlüğünün 2020 yılı evlendirme iş ve işlemleri ücret tarifesinin belirlenmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (f) bendinde ’’Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek” Belediye Meclisinin görev ve yetkileri arasında sayıldığından, ilgili Müdürlüğün; 2020 yılında Evlendirme Memurluğunca gerçekleştirilecek olan nikah kıyma iş ve işlemleri için belirlemiş olduğu ücret tarifesini incelenmiş olup, aşağıya yazıldığı şekliyle uygun bulmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 2. Toplantı yılı, 07.11.2019 tarihli toplantısında komisyondan geldiği şekliyle işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi. 

 

KARAR NO 101 Tarife Komisyonunun, Sağlık İşleri Müdürlüğünün, Veterinerlik ve ilaçlama hizmetleri 2020 yılı ücret tarifesinin belirlenmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (f) bendinde ’’Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek” Belediye Meclisinin görev ve yetkileri arasında sayıldığından,

İlgili Müdürlüğün; 2020 yılında Veterinerlik ve ilaçlama hizmetleri işlemleri için belirlemiş olduğu ücret tarifesini incelenmiş olup, rapor ekinde sunulmuş haliyle uygun bulmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 2. Toplantı yılı, 07.11.2019 tarihli toplantısında komisyondan geldiği şekliyle işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi. 

 

KARAR NO 102 İmar Komisyonunun, Plan ve Proje Müdürlüğünün, Güneşli Mahallesi 2587 ada, 21 parselde plan tadilatı yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Güneşli Mahallesi, 2587 ada 21 parselin doğusunda yer alan Park Alanının Belediye Hizmet Alanına (B.H.A) alınması şeklindeki 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifi incelenmiş olup Komisyonumuzca müdürlüğüne iadesi uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 2. Toplantı yılı, 07.11.2019 tarihli toplantısında komisyondan geldiği şekliyle işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi. 

 

KARAR NO 103İmar Komisyonunun; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, Bağcılar 1/1000 ölçekli imar plan notları yapılaşma şartlarında değişiklik yapılması ile alakalı teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Bağcılar İlçesi, 15.09.2008 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notlarının yapılaşma hükümlerinin 10.4; 10.5; 10.6. ve 18. maddesinde tadilat yapılması hususu, komisyonumuzca incelenmiş olup, Müdürlüğünden geldiği şekliyle uygun görülmüştür. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; görüşmeye açıldı. Komisyon Başkanı Hayati BAYRAM söz aldı; Sayın başkan, Değerli arkadaşlar; raporun Talep kısmının10.5 Maddesinin sonuna “Ancak diye devam eden cümleye; “Ancak Tek sıra parsellerden oluşan adalarda ve planda emsal değeri verilmesine rağmen yapılaşma şartlarını sağlayamayan kooperatif ve site parsellerinde bu şart aranmaz” ibaresi eklenmesi ve diğer kısımların aynen kalması şeklinde düzeltme talebi yapıyorum dedi. Rapor ekleme yapılmış haliyle işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi. 

 

 

KARAR NO 104 İmar Komisyonunun, Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, Bağcılar 1/1000 ölçekli imar plan notlarına ilave yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Bağcılar İlçesi hudutları dahilinde 26735 sayılı Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliğin 48. Maddesinin 7. Fıkrasındaki hükümlerin uygulanması hususunda gerekli plan tadilat teklifi, incelenmiş olup Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 2. Toplantı yılı, 07.11.2019 tarihli toplantısında komisyondan geldiği şekliyle işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

Oluşturulma Tarihi : 11.11.2019