10.10.2019 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ
BAĞCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 7. SEÇİM DÖNEMİ, 1. TOPLANTI YILI

10.10.2019 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİDİR.

 

KARAR NO 86 Plan ve Bütçe Komisyonunun; Strateji Geliştirme Müdürlüğünün; Performans raporunun görüşülmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Bağcılar Belediye Başkanlığımızın, 2020 yılı Performans Programı 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18/a maddesi ile 41. Maddesi ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 9. Maddesi hükümlerine göre komisyonumuzca rapor ekinde sunulmuş haliyle uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 1. Toplantı yılı, 10.10.2019 tarihli toplantısında komisyondan geldiği şekliyle işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO  87 Plan ve Bütçe Komisyonunun Mali Hizmetler Müdürlüğünün; 2020 Mali yılı bütçe teklifinin görüşülmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Plan ve Bütçe Komisyonunun 2020 mali yılı tahmini bütçesinin görüşülmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve gelir ve gider hazırlık bütçes, Analitik Bütçe Tekniğine ve Yönetmelikte belirtilen hususlara uyularak hazırlanmış şekliyle uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor ve eki bütçe kararnamesi; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 1. Toplantı yılı Ekim ayı olağan toplantısının 10.10.2019 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde komisyondan geldiği şekliyle gelir-gider bütçe kalemleri ve bütçe kararnamesi madde-madde okundu, tüm maddeler oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 88 Plan ve Bütçe Komisyonlarının, Strateji Geliştirme Müdürlüğünün, 2020-2024 yılları arasını kapsayan Stratejik Planın görüşülmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Bağcılar Belediye Başkanlığımızın; 2020 – 2024 yıllarını kapsayan Stratejik Planı, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. Maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (a) bendi ve 41. Maddesi hükümlerine göre Komisyonumuzca rapor ekinde sunulmuş haliyle uygun görülmüştür. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 1. Toplantı yılı, 10.10.2019 tarihli toplantısında komisyondan geldiği şekliyle işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 89 Hukuk Komisyonunun; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, norm kadro iptal/ihdas işlemlerinin yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 48 ve 49. Maddeleri gereği hazırlanan ve 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren; “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince hazırlanan kadro ve unvan değişikliği ile alakalı kadro iptal/ihdas cetveli rapor ekinde sunulmuş şekliyle aynen uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 1. Toplantı yılı, 10.10.2019 tarihli toplantısında komisyondan geldiği şekliyle işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle edildi.

KARAR NO 90 Hukuk Komisyonunun; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün, Bosna Hersek Cumhuriyetinde bir adet Türkçe Sınıfı oluşturulması için maddi yardım edilmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve 5393 Sayılı Kanunun 74. Maddesinin 2. Fıkrası yine aynı Kanunun 18. Maddesinin (p) bendi gereğince üyesi olduğumuz Türk Dünyası Belediyeler Birliğine 10.000 Euro tutarındaki desteğin yapılması, komisyonumuzca aynen uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 1. Toplantı yılı, 10.10.2019 tarihli toplantısında komisyondan geldiği şekliyle işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 91 Hukuk Komisyonunun; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün, Kastamonu ili Küre Belediyesinin “Kardeş Belediye” talebinin değerlendirilmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (p) bendi gereğince Yurtiçindeki Belediyeler ve Mahalli İdare Birlikleriyle karşılıklı işbirliği yapılmasına, kardeş belediye ilişkileri kurulmasına, ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla; kültür, sanat ve spor gibi alanlarda ve projeler geliştirilmesine yardımcı olmak amacıyla, Kardeş Kent ilişkisi kurabilecekleri anlaşıldığından, Kastamonu ili Küre Belediye Başkanlığının “Kardeş Belediye” talebi Komisyonumuzca aynen uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 1. Toplantı yılı, 10.10.2019 tarihli toplantısında komisyondan geldiği şekliyle işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 92 Hukuk Komisyonunun; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün, Rize ili İkizdere ilçe Belediyesinin “Kardeş Belediye” talebinin değerlendirilmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (p) bendi gereğince Yurtiçindeki Belediyeler ve Mahalli İdare Birlikleriyle karşılıklı işbirliği yapılmasına, kardeş belediye ilişkileri kurulmasına, ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda ve projeler geliştirilmesine yardımcı olmak amacıyla, Kardeş Kent ilişkisi kurabilecekleri anlaşıldığından, Rize ili İkizdere Belediye Başkanlığının “Kardeş Belediye” talebi Komisyonumuzca aynen uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 1. Toplantı yılı, 10.10.2019 tarihli toplantısında komisyondan geldiği şekliyle işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 93 Hukuk Komisyonunun; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün, Sinop ili Durağan ilçe Belediyesinin “Kardeş Belediye” talebinin değerlendirilmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (p) bendi gereğince Yurtiçindeki Belediyeler ve Mahalli İdare Birlikleriyle karşılıklı işbirliği yapılmasına, kardeş belediye ilişkileri kurulmasına, ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda ve projeler geliştirilmesine yardımcı olmak amacıyla, Kardeş Kent ilişkisi kurabilecekleri anlaşıldığından, Sinop ili Durağan Belediye Başkanlığının “Kardeş Belediye” talebi Komisyonumuzca aynen uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 1. Toplantı yılı, 10.10.2019 tarihli toplantısında komisyondan geldiği şekliyle işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 94  Hukuk ve İmar Komisyonlarının; Plan ve Proje Müdürlüğünün; Yavuzselim Mahallesi 1075 ada, 1 parselin kuzeyi ve 1075 ada, 2 parselin güneyinde bulunan tescil harici kısmın “Bağcılar Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu” olarak kullanılmak üzere Milli Eğitim Müdürlüğüne süreli tahsis edilmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Yavuzselim Mahallesinde bulunan, mülkiyeti belediyemize ait olan, imar planında park alanında kalan ve fiilen Öğretmenevi olarak kullanılmakta olan 1075 ada, 1 parsel ve kuzeyinde bulunan tescil harici kısım ile 1075 ada 2 parsel ve güneyinde bulunan tescil harici kısmın; “Bağcılar Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu” olarak kullanılmak üzere ilçe Milli Eğitim Müdürlüğüne üç (3) yıl süreyle tahsis edilmesi, komisyonlarımızca uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 1. Toplantı yılı, 10.10.2019 tarihli toplantısında komisyondan geldiği şekliyle işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 95  Hukuk ve İmar Komisyonlarının, Meclis üyelerinden; Mehmet ŞİRİN, Yaşar YERLİKAYA ve Aysel Çelik BOZ tarafından; Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsat devirlerini yapabilmesi hususunun değerlendirilmesi ile alakalı yazılı teklif önergesine istinaden hazırlamış olduğu ve 2005/9207 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Yönetmeliğin 8. Maddesindeki “Ruhsatta belirtilen faaliyet konusu ve adresin değişmemesi kaydıyla işyerinin devredilmesi halinde, devralan kişinin başvurusu üzerine dosyadaki bilgi ve belgeler esas alınmak suretiyle yeni işletmeci adına tekrar ruhsat düzenlenir.” Hükmü gereği işyerlerinin devirleri yapılabileceği anlaşıldığından, adı geçen yönetmelik hükümlerine uygun olan işyerlerinin devrinin yapılması hususunda idareye yetki verilmesi Komisyonlarımızca uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 1. Toplantı yılı, 10.10.2019 tarihli toplantısında komisyondan geldiği şekliyle işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

Oluşturulma Tarihi : 11.10.2019