05.09.2019 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ
BAĞCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 7. SEÇİM DÖNEMİ, 1. TOPLANTI YILI

05.09.2019 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİDİR.

 

KARAR NO 81 Hukuk Komisyonunun; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, norm kadro iptal/ihdas işlemlerinin yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 48 ve 49. Maddeleri gereği hazırlanan ve 27.11.2011 tarih ve 28125 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren; “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik çevresinde, ilgili Müdürlükçe hazırlanan kadro ve unvan değişikliği ile alakalı kadro iptal/ihdas cetveli rapor ekinde sunulmuş şekliyle aynen uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 1. Toplantı yılı, 05.09.2019 tarihli toplantısında komisyondan geldiği şekliyle işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 82 Hukuk Komisyonunun, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün, Merkez Mahallesinde bulunan parka; “Şehit Eren BÜLBÜL” isminin verilmesi ile alakalı hazırlamış olduğu ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 81. Maddesinde; cadde, sokak, meydan, park, tesis ve benzerlerine ad verilmesi ve beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerinin tespitine ilişkin kararı almaya veya değiştirmeyi Belediye Meclisinin görevleri arasında sayıldığından, 5393 Sayılı Kanunun 18/n bendi gereğince ilgili Müdürlüğün teklifi doğrultusunda aynen uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 1. Toplantı yılı, 05.09.2019 tarihli toplantısında komisyondan geldiği şekliyle işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 83 Tarife Komisyonunun, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün, 2019 – 2020 yılları arası park hizmetleri ücret tarifesinin belirlenmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (f) bendinde; “Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.” Belediye Meclisinin görev ve yetkileri arasında sayıldığından, ilgili Müdürlüğün, 2019 – 2020 yıllarında alınmasını teklif ettiği ücret tarifesi incelenmiş olup, rapor ekinde sunulmuş haliyle uygun bulmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 1. Toplantı yılı, 05.09.2019 tarihli toplantısında komisyondan geldiği şekliyle işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

 

Oluşturulma Tarihi : 06.09.2019