04.07.2019 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ
BAĞCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 7. SEÇİM DÖNEMİ, 1. TOPLANTI YILI

04.07.2019 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİDİR.


KARAR NO 70  Hukuk Komisyonunun; Fen İşleri Müdürlüğünün; araç kiralama işi için ihale yetki talebinin değerlendirilmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve İşleri Müdürlüğünün; normal ve kış çalışmalarında kullanılmak üzere, Kamyon-Kamyonet ve İş Makinası kiralama işi ihalesini; 2019, 2020, 2021 ve 2022 yılları için 01.10.2019 tarihinden 30.09.2022 tarihini kapsayacak şekilde ihale yapabilmesi için yetki talep ettiği anlaşılmış olup, 5393 Sayılı Belediye Kanununun, Gelecek Yıllara Yaygın Hizmet Yüklenmeleri başlıklı 67. Maddesinde bahsi geçen yasal süreyi geçmediği görüldüğünden ilgili Müdürlüğünün teklifi doğrultusunda ihale yapılması komisyonumuzca aynen uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 1. Toplantı yılı, 04.07.2019 tarihli toplantısında komisyondan geldiği şekliyle işaretli oylamaya sunuldu ve oyçokluğuyla kabul edildi.

KARAR NO 71 Hukuk Komisyonunun Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün, Bağcılar Engelliler Gençlik Spor Kulübü Derneğine nakdi yardım yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve İlçe sınırlarımız içiresinde faaliyette bulunan, Dernekler Kanunu hükümlerine göre kurulmuş, yaptığı spor faaliyetini sürdürdüğü ve Bağcılarda ikamet eden engellilerin spor yapmasına olanak sağlayan bunun yanında da ilçemizin tanıtımını ulusal ve uluslararası alanda gerçekleştirilen Bağcılar Engelliler Gençlik Spor Kulübü Derneğine talebi doğrultusunda 600.000.00 TL nakdi yardım yapılması komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 1. Toplantı yılı, 04.07.2019 tarihli toplantısında komisyondan geldiği şekliyle işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 72  Hukuk ve İmar Komisyonlarının, Hukuk İşleri Müdürlüğünün, Dava konusu belediye uyuşmazlıklarının sulh ile tasfiyesine karar verilmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/1-g Maddesinde şartlı bağışları kabul etmek, Belediye Meclisinin görev ve yetkileri arasında sayılmıştır. Davacıların, 762 ada, 28 parsel sayılı taşınmazın emsal transfer hakkının, Mahmutbey 3408 ada, 12 parsel sayılı 2.600,95 m2 alanlı taşınmazda kullandırılması kaydıyla, Bakırköy Asliye 1. Hukuk Mahkemesinin 21.10.2014 tarihli E:2013/112, K: 2014/375 sayılı kararıyla adlarına hükmedilmiş tüm tutarlardan feragat ettiklerini kabul ve beyan ettiği anlaşıldığından, bu durum şartlı bağış olarak değerlendirilmiştir. Bu durum Bağcılar Belediyesi Uygulama İmar Plan Notlarının Genel Hükümlerine aykırılık teşkil etmediğinden düzenlemeden yararlanmaları, (Belediye Başkanlığı adına tescillenen 2.239,71 m2’nin imar hakkını başka parsellerde kullanabilmeleri) karşılığında dava ile hükmedilen hak ve alacaklarından feragat etmeleri komisyonlarımızca uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 1. Toplantı yılı, 04.07.2019 tarihli toplantısında komisyondan geldiği şekliyle işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 73  İmar Komisyonunun; Plan ve Proje Müdürlüğünün, Mahmutbey Mahallesi 2077 ada, 26 parselde plan tadilatı yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Mahmutbey Mahallesi, F21c17c4c-F21c17d3c pafta, 1368, 1369 parsel sayılı taşınmazlar, 1370 parsel sayılı taşınmazın bir kısmı ve bu taşınmazların güneyindeki ve batısındaki tescil harici kısımların Sağlık Tesisi Alanından Sosyal ve Kültürel Tesis Alanına alınmasına karşılık Mahmutbey Mahallesi, F21c22a2a-F21c22a2b pafta 2077 ada, 26 parsel sayılı taşınmazın “Açık Otopark Alanında” kalan kısımlarının “Sağlık Tesis Alanına” Alınması şeklinde hazırlanan uygulama imar plan değişikliği teklifi (PİN: UİP-560,190), komisyonumuzca aynen uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 1. Toplantı yılı, 04.07.2019 tarihli toplantısında komisyondan geldiği şekliyle işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 74  İmar Komisyonunun; Kentsel  Tasarım Müdürlüğünün, Merkez Mahallesi 431 parsel ile 379 parsellerde plan tadilatı yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve 28.06.2019 tarih ve 2087612 no.lu başkanlık emri ile 24.01.2019 onanlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin düzenlenmesi amacıyla hazırlanan, Merkez Mahallesi 379 parsel ile eski 431 parselin (yeni 737 /7 parsel) "Merkez Mah. 431 parsel ile 379 parselin tevhidinde derinlik şartı aranmaksızın inşaat alanı hesaplanır." Şeklindeki plan notundan “tevhidinde” ifadesinin çıkartılması talepli 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifi,(PİN:UİP-560,191) komisyonumuzca aynen uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 1. Toplantı yılı, 04.07.2019 tarihli toplantısında komisyondan geldiği şekliyle işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

Oluşturulma Tarihi : 05.07.2019