07.03.2019 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

 

 

BAĞCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 6. SEÇİM DÖNEMİ, 6. TOPLANTI YILI

07.03.2019 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİDİR.


KARAR NO 32 Hukuk Komisyonunun; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, norm kadro iptal/ihdas işlemlerinin yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Müdürlük teklifi ve ekleri dolu/boş kadro ve cetveller üzerinde yapılan incelemede; 5393 sayılı Belediye Kanununun 48 ve 49. Maddeleri gereği hazırlanan ve 27.11.2011 tarih ve 28125 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren; “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik çevresinde, ilgili Müdürlükçe hazırlanan kadro ve unvan değişikliği ile alakalı kadro iptal/ihdas cetveli rapor ekinde sunulmuş şekliyle aynen uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 6. Toplantı yılı, Mart ayı toplantısının 07.03.2019 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, komisyondan geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 33 Hukuk Komisyonunun; Hukuk İşleri Müdürlüğünün, Dava konusu uyuşmazlıkların sulh ile tasfiye talebinin değerlendirilmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Yargılama sürecinin seyri, yargılamanın devam ettiği sırada yürürlüğe giren 6745 Sayılı Kanunun hükümleri, Yargıtay tarafından verilen bozma kararları birlikte değerlendirildiğinde davanın sulh ile sonuçlandırılmayarak, yargılamanın devamının uygun olacağı değerlendirilmiştir. Bu nedenlerle 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (h) bendi gereğince davacılarla sulh olunmaması komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 6. Toplantı yılı, Mart ayı toplantısının 07.03.2019 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, komisyondan geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 34 Hukuk- Plan ve Bütçe Komisyonlarının; Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Belediye başkanına borçlanma yetkisi verilmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Bağcılar Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Belediye hizmetlerinin gerçekleştirmesi için kullanılmak üzere borçlanma kredileri, borçlanma sözleşmesi ve senedini imzalayabilmesi için Belediye Başkanı Lokman ÇAĞIRICI’ya 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 Maddesinin (d) bendi gereğince ve 68. Maddesinin hükümlerine istinaden, diğer ilgili mevzuatlardaki şartları yerine getirmek kaidesi ile komisyonlarımızca uygun görülmüştür. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 6. Toplantı yılı, Mart ayı toplantısının 07.03.2019 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, komisyondan geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oyçokluğuyla kabul edildi.

KARAR NO 35 Hukuk ve İmar Komisyonlarının; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Mahmutbey Mahallesinde yeni açılan sokağa isim verilmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Mahmutbey Mahallesinde yeni açılan sokağa isim verilmesi gerektiği anlaşıldığından, yeni açılan sokağa, 2667 Sokak isminin verilmesi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 81. Maddesi doğrultusunda aynen uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 6. Toplantı yılı, Mart ayı toplantısının 07.03.2019 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, komisyondan geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 36 Hukuk ve İmar Komisyonlarının; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Kemalpaşa Mahallesinde bulunan 1952 numaralı sokağın iptal edilmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve teklif metninde bahsi geçen, Kemalpaşa Mahallesinde bulunan 1952 Sokağın, Bağcılar Uygulama İmar Planlarında yol olarak olmadığı anlaşıldığından 5393 sayılı Belediye Kanununun 81. Maddesi doğrultusunda, Müdürlüğünün teklif ettiği şekliyle kapatılması komisyonlarımızca aynen uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 6. Toplantı yılı, Mart ayı toplantısının 07.03.2019 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, komisyondan geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 37  İmar Komisyonunun; Plan ve Proje Müdürlüğünün, Göztepe Mahallesi F21c17c4b pafta, 2019 ada 94 parselde plan tadilatı yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Göztepe Mahallesi, F21c17c4b pafta, 2019 ada, 94 parsel sayılı taşınmazın doğusunda yer alan tescil harici kısımdaki Park Alanının kısmen iptal edilerek Belediye Hizmet Alanına alınması şeklindeki 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifi (UİP-560, 172), komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 6. Toplantı yılı, Mart ayı toplantısının 07.03.2019 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, komisyondan geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oyçokluğuyla kabul edildi.

KARAR NO 38 İmar Komisyonunun; Plan ve Proje Müdürlüğünün, Bağlar Mahallesi F21c22b4d pafta, 2881 ada, 28 ve 30 parselde plan tadilatı yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Bağcılar İlçesi, Bağlar Mahallesi F21c22b4d pafta, 2881 ada, 28 parsel ve 30 parsel arasında kalan tescil harici alanın, Çocuk Bahçesi alanından, B.A.A. (Belediye Hizmet alanına) alınması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli plan değişikliğinin (PİN: UİP-560,177), komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 6. Toplantı yılı, Mart ayı toplantısının 07.03.2019 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, komisyondan geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oyçokluğuyla  kabul edildi.

KARAR NO 39 İmar Komisyonunun; Plan ve Proje Müdürlüğünün, Yavuzselim Mahallesi 413 ada, 1 parselde plan tadilatı yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Yavuzselim Mahallesi, 413 ada 1 parselin Park Alanında kalan kısımlarının Belediye Hizmet Alanına alınması şeklindeki 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifi (PİN:UİP-560,169), komisyonumuzca aynen uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 6. Toplantı yılı, Mart ayı toplantısının 07.03.2019 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, komisyondan geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oyçokluğuyla kabul edildi.

KARAR NO 40 İmar Komisyonunun; Plan ve Proje Müdürlüğünün, Göztepe Mahallesi F21c17c1c pafta, 2225 ada, 4 parselde plan tadilatı yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Göztepe Mahallesi, 246 DS (yeni F21c17c) pafta,2225 ada, 4 parsel sayılı taşınmazın kuzeydoğu köşesinin kısmen Cami Alanına alınmasına ilişkin olarak 17.12.2018 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatı doğrultusunda hazırlanan Göztepe Mahallesi, F21c17c1c pafta, 2225 ada, 4 parsel sayılı taşınmazın kuzeydoğu köşesinin kısmen Dini Tesis Alanına alınması şeklindeki 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilat teklifi (UİP-560, 186) komisyonumuzca uygun görülmüştür. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 6. Toplantı yılı, Mart ayı toplantısının 07.03.2019 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, komisyondan geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oyçokluğuyla  kabul edildi.

KARAR NO 41 İmar Komisyonunun; Plan ve Proje Müdürlüğünün, Sancaktepe Mahallesi 167 ada, 15 ve 31 parsellerde plan tadilatı yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Bağcılar İlçesi, Sancaktepe Mahallesi, 167 ada 31 parselin 1475 m² lik kısmının konut alanından Park Alanına alınmasına karşılık, aynı alansal büyüklükte 167 ada 15 parselin Park Alanında kalan kısımları ile 167 adada bulunan kadastral boşluk niteliğindeki Park Alanının Tali İş Merkezi (TİM) ve konut alanına alınması şeklindeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi (PİN:UİP-560,182),  komisyonumuzca aynen uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 6. Toplantı yılı, Mart ayı toplantısının 07.03.2019 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, komisyondan geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oyçokluğuyla kabul edildi.

KARAR NO 42  İmar Komisyonunun; Plan ve Proje Müdürlüğünün, 15 Temmuz Mahallesi 3166 ada, 1 parsel ve 2426 ada, 14 parselde plan tadilatı yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve 15 Temmuz Mahallesi, 3166 ada 1 parsel ve 2426 ada 14 parsel üzerinde bulunan trafo alanının iptal edilerek 3166 ada 1 parselin batısında yer alan kadastral boşluk niteliğindeki imar yolu alanının bir kısmının Trafo Alanına alınmasını içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi (PİN:UİP-560,185),   komisyonumuzca aynen uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 6. Toplantı yılı, Mart ayı toplantısının 07.03.2019 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, komisyondan geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oyçokluğuyla kabul edildi.

KARAR NO 43 İmar Komisyonunun; Plan ve Proje Müdürlüğünün, Merkez Mahallesi 358 ve 359 parsellerde plan tadilatı yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Merkez Mahallesi, F21c23a3a pafta, 358 ve 359 parsel sayılı taşınmazların batısındaki tescilsiz kısmın Park-Çocuk Bahçesi-Oyun Alanlarından Sağlık Alanına alınmasına ilişkin olarak 17.12.2018 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatı doğrultusunda hazırlanan Merkez Mahallesi, F21c23a3a pafta, 358 ve 359 parsel sayılı taşınmazların batısındaki tescilsiz kısmın Çocuk Bahçesi Alanından Sağlık Tesis Alanına alınması şeklindeki 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifi (UİP-560, 181) komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 6. Toplantı yılı, Mart ayı toplantısının 07.03.2019 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, komisyondan geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oyçokluğuyla kabul edildi.

KARAR NO 44  İmar Komisyonunun; Plan ve Proje Müdürlüğünün, Fatih Mahallesi 1629 ada, 52 parselde plan tadilatı yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve 10.07.2018 tarihinde kesinleşen 12.01.2018 onanlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine istinaden tarafımızca hazırlanan; 1629 ada 52 parselin 15.09.2008 onanlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında 8 metrelik yol alanında kalan kısımları ile Bitişik Nizam 4 kat Konut Alanında kalan kısımlarının Dini Tesis Alanına alınması şeklindeki 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifi (PİN:UİP-560,183),  komisyonumuzca aynen uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 6. Toplantı yılı, Mart ayı toplantısının 07.03.2019 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, komisyondan geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oyçokluğuyla kabul edildi.

Oluşturulma Tarihi : 07.03.2019