10.01.2019 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

 

 

BAĞCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 6. SEÇİM DÖNEMİ, 6. TOPLANTI YILI

10.01.2019 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİDİR.

 

KARAR NO 6 Hukuk ve İmar Komisyonlarının, Plan ve Proje Müdürlüğünün, Göztepe Mahallesi 2019 ada, 94 parselde bulunan taşınmazın, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu” olarak kullanılmak üzere il Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve 5393 sayılı Belediye Kanununun; 18. Maddesinin (e) bendi gereğince; taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına, üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar verebileceği yine aynı Kanununun 75. Maddesini (d) bendinde; kendilerine ait taşınmazları, asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebileceği, anlaşıldığından, Göztepe Mahallesi 2019 ada, 94 parselin batısında bulunan ve 15.09.2008 onanlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında park alanında kalan taşınmazın, “112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu” olarak kullanılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğüne üç (3) yıl süreyle tahsis edilmesi, komisyonlarımızca aynen uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 6. Toplantı yılı, Ocak ayı toplantısının 10.01.2019 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, komisyondan geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

 

KARAR NO 7 Hukuk Komisyonunun; Plan ve Proje Müdürlüğünün, Mahmutbey Mahallesi 2307 ada, 4 parselde bulunan taşınmazın, Türk Kızılay Derneği Genel müdürlüğüne süreli tahsis edilmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve 5393 sayılı Belediye Kanununun; 18. Maddesinin (e) bendi gereğince; taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına, üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar verebileceği yine aynı Kanununun 75. Maddesini (d) bendinde; kendilerine ait taşınmazları, asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebileceği, anlaşıldığından, Mahmutbey Mahallesi 2307 ada 4 parselde Teknik Altyapı Alanında kalan 2.817,35 m2 alanlı taşınmazın, “Bölge Kan Merkezi Binası” olarak kullanılmak üzere on yıllığına Türk Kızılay Derneği Genel Müdürlüğüne süreli tahsis edilmesi ve amacı dışında kullanılmaması kaydıyla komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 6. Toplantı yılı, Ocak ayı toplantısının 10.01.2019 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, komisyondan geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

 

KARAR NO 8  Hukuk Komisyonunun; Park ve Bahçeler Müdürlüğünün, İnönü Mahallesinde bulunan “Mimar Sinan Parkı” isminin “Şehit Bayram çağlar” olarak değiştirilmesi teklifine  istinaden hazırlamış olduğu ve Şırnak Uludere, Yekmal Jandarma Sınır Bölüğünde görev yapmakta iken 18.07.1992 tarihinde şehit mertebesine ulaşan ve İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığının yazısı ile de Şehit düştüğü tespit edilen Jandarma Er “Bayram ÇAĞLAR”ın isminin, İnönü Mahallesi 434 Sokak no: 12 adresinde bulunan “Mimar Sinan Parkı” adının değiştirilerek yerine “Şehit Bayram ÇAĞLAR” adının verilmesi talep edildiği anlaşılmıştır.                Bu nedenle; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 81. Maddesi ve yine aynı Kanununun 18/n maddeleri gereğince; İnönü Mahallesi 434 Sokak No: 12’de bulunan parkın; “Mimar Sinan Parkı isminin iptal edilerek, yerine “Şehit Bayram ÇAĞLAR” ismi verilmesi, komisyonumuzca aynen uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 6. Toplantı yılı, Ocak ayı toplantısının 10.01.2019 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, komisyondan geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

 

KARAR NO 9  Hukuk Komisyonunun; Mali Hizmetler Müdürlüğünün, tahsili mülkün olmayan vergi kayıtlarının terkin edilmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve 2464 Sayılı Belediye Gelirler Kanununun Ek 44. Maddesine istinaden işyerlerine ait 1994 yılından itibaren yoklama ile tespit edilip, tahakkukları yapılan ve bugüne kadar hiçbir ödeme yapmayan Çevre Temizlik Vergisi mükelleflerinin; T.C. Kimlik numaraları, adres ve iletişim bilgilerinin eksik olması nedeniyle tahsilatlarının mümkün olmadığı anlaşılmıştır. Bu nedenle; teklif ekinden de anlaşılacağı üzere 11.142 adet mükellefe ait 13.111.557,67 TL Çevre Temizlik Vergisi kayıtlarının terkin işleminin yapılması, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanununun 106. Maddesine istinaden aynen uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 6. Toplantı yılı, Ocak ayı toplantısının 10.01.2019 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, komisyondan geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

 

KARAR NO 10  Hukuk Komisyonunun; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, sözleşmeli personel ücretlerinin belirlenmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce 2019 yılı Belediyelerde Sözleşmeli Personel Ücret Tavanlarına ilişkin tabloyu henüz yayınlamaması nedeniyle, 2019 yılına ait yukarıda unvanları belirtilen sözleşmeli personellerin ücretleri belirlenememiştir. Maliye Bakanlığınca 2019 yılına ait Belediyelerde Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları tablosu belirlenene kadar, Belediye Meclisinin 2018 yılında belirlediği ücretlerin ödenmesine devam edilmesinin uygun olacağı, Maliye Bakanlığı Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce; 2019 yılı Belediyelerde Sözleşmeli Personel Ücret Tavanlarına İlişkin Tablonun yayınlanmaması halinde ise yukarıda müdürlük teklifinde bahsi geçen unvan ve kadrolara, her kadro karşılığı belirlenen ücretin tavanı karşılığında ücret verilmesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 6. Toplantı yılı, Ocak ayı toplantısının 10.01.2019 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, komisyondan geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

 

KARAR NO 11  Hukuk Komisyonunun; Fen İşleri Müdürlüğünün, tam donanımlı Hayvan Toplama Aracı alınması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Her yıl Bütçe Kanuna bağlı (T) cetvelinde kurumların satın alacakları taşıtların cins ve özellikleri, asgari ve azami satın alma bedelleri gösterilir. Denilmektedir. Yapılan incelemede, anılan aracın başkanlığın bütçesinde bulunan (T) cetvelinde açıklanan üst sınırı geçmediği anlaşılmış olup, 237 Sayılı Taşıt Kanununun 10. Maddesi gereğince de Belediye Meclisinde karar alınması gerektiği anlaşıldığından, Bir adet Ducato Marka 2016 Model 2.3 Panelvan Tipi (özel imalat) aracın alınması, ilgili Müdürlüğün talebi doğrultusunda komisyonumuzca aynen uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 6. Toplantı yılı, Ocak ayı toplantısının 10.01.2019 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, komisyondan geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

 

KARAR NO 12  Hukuk Komisyonunun; Hukuk İşleri Müdürlüğünün, dava konusu uyuşmazlıkların sulh ile tasfiyesine karar verilmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesinin (k) bendi ile vergi resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek, yine aynı Kanunun 18. Maddesinin (h) bendi ile de vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin TL’den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar verme görevleri Belediye Meclisinin görevleri arasında sayıldığından,  Davacıların dava konusu 762 ada, 28 parsel sayılı taşınmazın emsal transfer hakkının, Mahmutbey 3408 ada, 12 parsel sayılı 2.600,95 m2 alanlı taşınmazda kullandırılması kaydıyla, Bakırköy Asliye 1. Hukuk Mahkemesinin 21.10.2014 tarihli E:2013/112, K: 2014/375 sayılı kararıyla adlarına hükmedilmiş tüm tutarlardan feragat ettiklerini kabul ve beyan ettiği anlaşıldığından, kamulaştırmasız el atma sonucu mahkemece hükmedilen tutar ile faizden, yargılama giderleri ve avukatlık ücretlerinden; Bağcılar Belediyesi Uygulama İmar Plan Notlarının Genel Hükümlerinin 1. Maddesinde yer alan düzenlemeden yararlanmaları (Belediye Başkanlığı adına tescillenen 2.239,71 m2’nin imar hakkını başka parsellerde kullanabilmeleri) karşılığında haklarından feragat edeceği anlaşılmıştır. Ancak davacılardan; Ayşe ÇOBAN’ın vekili Adem ALMIŞ tarafından 03.12.2018 tarih ve 1903881 sayılı başvuruda; meclis gündemine alınan başvuru konusunun ilk yazılı başvurusu olan 14.11.2018 tarih ve 1887468 sayılı başvurularının iptalini talep etmesi,  bilahare 06.12.2018 tarihinde 1911200 sayılı başvurularıyla 03.12.2018 tarihli 1903881 sayılı taleplerinin devamının istenilmesi karşısında başvurucuların talepleri arasında çelişki bulunduğu anlaşıldığından, teklifin Müdürlüğüne iadesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 6. Toplantı yılı, Ocak ayı toplantısının 10.01.2019 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, komisyondan geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

 

KARAR NO 13  Tarife Komisyonunun; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün, Kültür yayınlarının 2019 yılı ücret tarifesinin belirlenmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (f) bendinde “Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.” Belediye Meclisinin görev ve yetkileri arasında sayıldığından, ilgili Müdürlükçe; 8D Sinema ve Planetaryum ve Spor Salonlarından alınmasını teklif ettiği 2019 yılı ücret tarifeleri, rapor ekinde sunulmuş haliyle uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 6. Toplantı yılı, Ocak ayı toplantısının 10.01.2019 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, komisyondan geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

 

KARAR NO  14  Tarife Komisyonunun; İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün, Çocuk Bakım Evlerinin 2019 yılı ücret tarifesinin belirlenmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve

Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 6. Toplantı yılı, Ocak ayı toplantısının 10.01.2019 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, komisyondan geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi. 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (f) bendinde “Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.” Belediye Meclisinin görev ve yetkileri arasında sayıldığından, Başkanlığa bağlı Çocuk Bakım Evleri için 2018-2019 döneminde alınmasını teklif ettiği ücretlere zam yapılmadığı ve bir önceki dönemle aynı olduğundan komisyonumuzca aynen uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 6. Toplantı yılı, Ocak ayı toplantısının 10.01.2019 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, komisyondan geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

 

KARAR NO 15  Tarife Komisyonunun; İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün, Yüzme havuzlarının 2019 yılı ücret tarifesinin belirlenmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (f) bendinde “Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.” Belediye Meclisinin görev ve yetkileri arasında sayıldığından, ilgili Müdürlüğün, 2019 yılında alınmasını teklif ettiği yüzme havuzu ücret tarifesi ekte sunulmuş şekliyle uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 6. Toplantı yılı, Ocak ayı toplantısının 10.01.2019 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, komisyondan geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

 

KARAR NO 16 İmar Komisyonunun; Plan ve Proje Müdürlüğünün, Fevziçakmak Mahallesi F21c23a1a pafta, 77 ada 1 parselde plan tadilatı yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Fevziçakmak Mahallesi, F21c23a1a pafta, 77 ada, 1 parsel sayılı taşınmaza ilişkin olarak 14.09.2018 tasdik tarihli Tadilli Nazım İmar Plan doğrultusunda yapı yaklaşma mesafelerinin 5.00 metreden 3.00 metreye indirilmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı teklifi (PİN;UİP-560,165) Komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 6. Toplantı yılı, Ocak ayı toplantısının 10.01.2019 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, komisyondan geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.


KARAR NO  17  İmar Komisyonunun; Plan ve Proje Müdürlüğünün, Göztepe Mahallesi 1054 parsel, 3351 ada ile 2046 ada da plan tadilatı yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Göztepe Mahallesi 1054 parselde bulunan 7 metrelik imar yolunun kapatılarak kısmen KAKS:2.00 yapılaşma koşullarında Konut Alanına, kısmen Sosyal Kültürel Tesis Alanına, kısmen de Genel Otopark Alanına alınması, bahse konu parselin Bitişik Nizam yapılaşma şartlarında konut alanında kalan güneydoğu ucuna denk gelen kısmının Genel Otopark Alanına alınması, mevcut Sosyal Kültürel Tesis Alanı sınırının güneye doğru ötelenerek KAKS:2.00 yapılaşma koşullarında Konut Alanına alınması, Sosyal Kültürel Tesis Alanı ve Konut Alanının yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesini ve bahse konu parselin 3351 ada ile 2046 ada arasında bulunan kısmının Yol Alanından Genel Otopark Alanına alınmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi (PİN:UİP-560,167), komisyonumuzca aynen uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 6. Toplantı yılı, Ocak ayı toplantısının 10.01.2019 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, komisyondan geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

 

KARAR NO 18 İmar Komisyonunun; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, Yenimahalle Mahallesi 2174 parselle alakalı plan notu talebinin değerlendirilmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Yenimahalle Mahallesi, 2174 sayılı taşınmaza ilişkin olarak ''Asansör boşlukları, sahanlıklar, ışıklıklar, çöp, atık ve hava bacaları, tesisat galeri, şaft ve bacaları bulunduğu katın alanının %25 ini geçmemek koşulu ile; sökülür-takılır-katlanır cam panellerle kapatılmış olanlar dahil olmak üzere balkonlar, açık çıkmalar ile kat bahçe ve terasları, yangın merdiveni, yangın güvenlik holü, diğer açık ve kapalı merdiven evlerinin 20 m²'si, (KAKS) Emsale dahil edilmez.'' Plan notu maddesinin eklenerek tadil edilmesi uygun görülmüştür. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 6. Toplantı yılı, Ocak ayı toplantısının 10.01.2019 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, komisyondan geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oyçokluğuyla  kabul edildi.

Oluşturulma Tarihi : 11.01.2019