06.12.2018 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ
BAĞCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 6. SEÇİM DÖNEMİ, 5. TOPLANTI YILI

06.12.2018 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİDİR.


KARAR NO 93   Hukuk Komisyonunun; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün; geçici işçilerin yıllık çalışma vizelerinin görüşülmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve 2006/65 sayılı Genelgede; Belediyelerde sözleşmeleri birden fazla ve üst üste yapılan geçici işçilerin, görevlerine devam edebileceği yönünde değerlendirilmesi nedeniyle, rapor ekinde sunulan personellerin 13 x 12 = 156 adam/ay kadar geçici işçi olarak çalıştırılmaları, Komisyonumuzca aynen uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 5. Toplantı yılı, Aralık ayı toplantısının 06.12.2018 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, komisyondan geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 94  Hukuk Komisyonunun; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün, Lübnan Devleti Dannieh Belediyeler Birliği ile yapılan işbirliği protokolünün görüşülmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Lübnan Devleti Dannieh Belediyeler Birliği ile Başkanlığımız arasında yapılan ve taraflarca; yönetişim, kültür, turizm, tarihi ve kültürel mirasın korunması, kentsel planlama, çevre koruma, enerji, peyzaj, ulaşım, bilgi teknolojisi, gençlik ve spor alanlarında karşılıklı bilgi ve deneyim alış verişi hususlarını kapsayan İşbirliği Protokol metnini ve ilgili müdürlük teklifi komisyonumuzca aynen uygun bulmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 5. Toplantı yılı, Aralık ayı toplantısının 06.12.2018 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, komisyondan geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oyçokluğuyla kabul edildi.

KARAR NO 95  Hukuk Komisyonunun; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün, Lübnan Devleti Backhoun Belediyesi ile Bağcılar belediyesi arasında yapılan “Kardeş Şehir” protokolünün görüşülmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Lübnan Devleti, Backhoun Belediyesi ile “Kardeş Şehir” olunması talebinin, dış politikaya ve uluslararası anlaşmalara uygun olarak yürütülebilmesi ve önceden İçişleri Bakanlığından izin alınması kaydıyla, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (p) bendi gereğince Müdürlüğünden geldiği şekliyle uygun bulmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 5. Toplantı yılı, Aralık ayı toplantısının 06.12.2018 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, komisyondan geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oyçokluğuyla kabul edildi.

KARAR NO  96  Tarife Komisyonunun; Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün, 2019 yılı imalat ve moloz atık ücretlerinin belirlenmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (f) bendinde “Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.” Belediye Meclisinin görev ve yetkileri arasında sayıldığından, ilgili Müdürlüğün, 2019 yılında alınmasını teklif ettiği ücret tarifesi miktarlarını incelemiş olup, rapor ekinde sunulmuş haliyle uygun bulmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 5. Toplantı yılı, Aralık ayı toplantısının 06.12.2018 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, komisyondan geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO  97  Tarife Komisyonunun; Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 2019 yılı ücret tarifesinin belirlenmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (f) bendinde “Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.” Belediye Meclisinin görev ve yetkileri arasında sayıldığından, İlgili Müdürlüğün, 2019 yılında alınmasını teklif ettiği ücret miktarlarını incelenmiş olup, Müdürlüğünün geldiği şekliyle aynen uygun bulmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 5. Toplantı yılı, Aralık ayı toplantısının 06.12.2018 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, komisyondan geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO  98  Tarife Komisyonunun; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 2019 yılı ücret tarifesinin belirlenmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (f) bendinde “Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.” Belediye Meclisinin görev ve yetkileri arasında sayıldığından, İlgili Müdürlüğün, 2019 yılında alınmasını teklif ettiği harç miktarlarını incelenmiş olup, rapor ekinde sunulmuş şekliyle uygun bulmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 5. Toplantı yılı, Aralık ayı toplantısının 06.12.2018 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, komisyondan geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO  99   Tarife Komisyonunun; Plan ve Proje Müdürlüğünün; 2019 yılı ücret tarifesinin belirlenmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (f) bendinde “Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.” Belediye Meclisinin görev ve yetkileri arasında sayıldığından, İlgili Müdürlüğün, 2019 yılında alınmasını teklif ettiği ücret miktarlarını incelenmiş olup, Rapor ekinde sunulmuş haliyle uygun bulmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 5. Toplantı yılı, Aralık ayı toplantısının 06.12.2018 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, komisyondan geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO  100  Hukuk Komisyonunun;  Plan ve Proje Müdürlüğünün; Demirkapı Mahallesi 3027 ada, 32 parselde plan tadilatı yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Demirkapı Mahallesi, 3027 ada, 32 parsel sayılı taşınmazın Konut Alanından Dini Tesis Alanına alınması şeklindeki 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifi (UİP-560, 163), komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 5. Toplantı yılı, Aralık ayı toplantısının 06.12.2018 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, komisyondan geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO  101  İmar Komisyonunun; Plan ve Proje Müdürlüğünün; 100.Yıl Mahallesi 2239 ada, 2 parselde plan tadilatı yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve 26.02.2018 onanlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği doğrultusunda hazırlanan Bağcılar ilçesi, 100. Yıl mahallesi 2239 ada 2 parselin güneyinde bulunan tescil harici alanın Eğitim Tesisleri Alanına alınmasına karşılık, 2238 ada 1 parselin T.A.Y Alanında kalan kısımları, 2237 ada 1 parselin Trafo ve T.A.Y Alanında kalan kısımları ile 2237 ada 1 parselin batısında ve güneyinde yer alan tescil harici T.A.Y Alanı ve Trafo Alanlarına ilişkin  hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin (PİN: UİP-560,162), komisyonumuzca aynen uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 5. Toplantı yılı, Aralık ayı toplantısının 06.12.2018 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, komisyondan geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO  102   İmar Komisyonunun; Plan ve Proje Müdürlüğünün; Kirazlı Mahallesi F21c22b pafta, 2687 ada, 1, 2, 3 ve 13 parsellerde plan tadilatı yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu 18.05.2018 onanlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (PİN; NİP-2929,74) doğrultusunda hazırlanan Bağcılar ilçesi, Kirazlı Mahallesi F21c22b2c-3b pafta, 2687 ada 1, 2, 3 ve 13 parsel sayılı taşınmazların; “İdari Tesis Alanında” kalan kısımlarının, “Sağlık tesis Alanı” lejantına alınması ve çekme mesafelerinin 3.00 metre olması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli plan değişiklik teklifi (PİN; UİP-560,161) Komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 5. Toplantı yılı, Aralık ayı toplantısının 06.12.2018 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, komisyondan geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO  103   İmar Komisyonunun; Plan ve Proje Müdürlüğünün;15 Temmuz Mahallesi 2423 parsel 2617 ada, 7 parselde plan tadilatı yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve 15 Temmuz Mahallesi, 2423 parselin Park Alanından Direk Yeri Alanına, 2617 ada, 7 parselin Park Alanında kalan kısmının kısmen Trafo Merkezi Alanına alınması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifi (UİP-560, 156) komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 5. Toplantı yılı, Aralık ayı toplantısının 06.12.2018 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, komisyondan geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oyçokluğuyla kabul edildi.

KARAR NO  104  İmar Komisyonunun; Plan ve Proje Müdürlüğünün; Sancaktepe Mahallesi F21c18d1d pafta, 187 ada, 1, 2, 3, 4 ve 5 parsellerde plan tadilatı yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve 19.06.2008 onanlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (PİN; NİP-2929,78) doğrultusunda hazırlanan Bağcılar ilçesi, Sancaktepe Mahallesi F21c18d1d pafta, 187 ada, 1, 2, 3, 4 ve 5 sayılı taşınmazlar ve bu taşınmazların doğusunda bulunan tescil harici alanın, Park Alanında kalan kısımlarının; Ulaşım Planlama Müdürlüğünün görüşüne istinaden “Eğitim Tesisleri Alanı + Zemin altı Otopark alanına” alınması ve “Eğitim Tesis Alanı + Zemin altı Otopark alanında çevreye hizmet edecek otopark alanı ayrılacaktır.” Plan notunun eklenerek, çekme mesafelerinin 3.00 metre olması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli plan değişiklik teklifi (PİN; UİP-560,160) komisyonumuzca uygun bulunmuştur.  Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 5. Toplantı yılı, Aralık ayı toplantısının 06.12.2018 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, komisyondan geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oyçokluğuyla kabul edildi.

KARAR NO  105  İmar Komisyonunun; Plan ve Proje Müdürlüğünün; 15 Temmuz Mahallesi F21c22a2c – F21c22a2d paftalar, 104 ve 107 parsellerde plan tadilatı yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve 15 Temmuz Mahallesi, F21c22a2c-2d paftalar, 104 ve 107 parseller ile 2398 parsel ve 3194 ada, 1, 2, 3, 5 parseller arasındaki tevhit şartının kaldırılarak 104 ve 107 parsellere tevhit şartı konulması ile plan değişikliği onama sınırı içerisindeki 104 ve 107 parsellerin imarlı kısımlarına ait kuzey, güney ve doğu çekme mesafelerinin yeniden düzenlenmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifi (UİP-560, 164), bahse konu plan değişikliğinin plan notları kısmının 3.üncü maddesinde yer alan % 60 ibaresinin %55 olarak değiştirilmesi şeklinde tadilen komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 5. Toplantı yılı, Aralık ayı toplantısının 06.12.2018 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, komisyondan geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oyçokluğuyla kabul edildi. 

Oluşturulma Tarihi : 07.12.2018