08.11.2018 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ
BAĞCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 6. SEÇİM DÖNEMİ, 5. TOPLANTI YILI

08.11.2018 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİDİR.


KARAR NO 87 Hukuk Komisyonunun; Plan ve Proje Müdürlüğünün, Çınar Mahallesinde M. Asım Hacımustafaoğlu parkı içindeki kafeteryanın, Kızılay Bağcılar şube Başkanlığına süreli tahsis edilmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) bendi gereğince; taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına, üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar verebileceği yine aynı Kanununun 75. Maddesini (d) bendinde; kendilerine ait taşınmazları, asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebileceği anlaşıldığından,  Çınar Mahallesi M. Asım HACIMUSTAFAOĞLU Parkı içinde bulunan kafeteryanın, Kızılay Bağcılar Şubesi Başkanlığınca kullanılmak üzere beş (5) yıl süreyle tahsis edilmesi ve amacı dışında kullanılmaması kaydıyla uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 5. Toplantı yılı, Kasım ayı toplantısının 08.11.2018 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, komisyondan geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 88 tarife Komisyonunun; Yazı İşleri Müdürlüğünün, 2019 yılı evlendirme ücretlerinin belirlenmesi ile alakalı hazırlamış olduğu ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (f) bendinde ’’Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek” Belediye Meclisinin görev ve yetkileri arasında sayıldığından,

İlgili Müdürlüğün; 2019 yılında Evlendirme Memurluğunca gerçekleştirilecek olan nikah kıyma iş ve işlemleri için belirlemiş olduğu ücret tarifesini incelenmiş olup, aşağıya yazıldığı şekliyle tadilen uygun bulmuştur. Belediye Meclisinin onayına arz olunur.


2019 YILI EVLENDİRME İŞLEMLERİ FİYAT LİSTESİ 

SALONLAR

2019 YILI TEKLİFİ

KOM. UYGUN BULUNAN

 

 

Hafta İçi

Hafta Sonu

Hafta İçi

Hafta Sonu

 

Gelincik Salonu

140,00

300,00

120,00

300,00

İzin Belgeli ve Yabancı Evlilik  (Gelincik Salonu)

 

250,00

 

450,00

 

250,00

 

400,00

Gül Salonu, Bahçe, Kültür Merkezi, Kokteyl, İlçe İçi Düğün Salonları

 

300,00

 

300,00

 

300,00

 

300,00

İzin Belgeli Gül Salonu, Bahçe, Kültür Merkezi, Kokteyl, İlçe İçi Düğün Salonları

 

450,00

 

450,00

 

400,00

 

400,00

Otel, Gemi, İlçe Dışı Düğün Salonları

 

600,00

 

600,00

 

600,00

 

600,00

 

  • Fiyatlara Evlilik Cüzdanı bedeli dahildir.
  • Engelli Raporunu (%40 ve üzeri engelli raporunu)  ibraz eden vatandaşlar ile Gazi ve Şehit Ailesinin birinci derece yakınlarından sadece evlilik cüzdanı bedeli tahsil edilir. 

Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 5. Toplantı yılı, Kasım ayı toplantısının 08.11.2018 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, komisyondan geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO  89  İmar Komisyonunun; kentsel Tasarım Müdürlüğünün; Yenigün Mahallesi 1169 ada, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 parsellerde plan tadilatı yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Yenigün Mah. 1169 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 parsellerin kentsel dönüşüm yapılabilmesi için gerekli uygulama imar planı tadilatı ekli krokideki blok önerisinin “yan bahçelerden 4 metre yollardan, 3 metre çekilerek yapılması” kaydıyla komisyonumuzca tadilen uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 5. Toplantı yılı, Kasım ayı toplantısının 08.11.2018 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, komisyondan geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oyçokluğuyla kabul edildi.

KARAR NO 90  İmar Komisyonunun; kentsel Tasarım Müdürlüğünün; kirazlı Mahallesi 2771 ada, 3, 12 ve 19 parseller ile 2771 ada 20 parsellerde plan tadilatı yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Kirazlı Mah. 2771 ada 3, 12, 19 ve 20 no'lu parsellere yönelik çekme mesafeleri ve yönetmelikle ilgili sorunların giderilmesi sebebi ile uygulama imar planı değişiklik teklifi “parsellerin cephe aldığı tüm yollardan 1,5 metre çekme mesafesi uygulanarak 10. Madde hesabı yapılması ve “otopark ihtiyacı parsel bünyesinde karşılanacaktır..” Emsal alan hesabında İstanbul İmar Yönetmeliği uygulanacaktır.” Plan notlarının ilavesi ile komisyonumuzca tadilen uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 5. Toplantı yılı, Kasım ayı toplantısının 08.11.2018 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, komisyondan geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.


Oluşturulma Tarihi : 09.11.2018