05.10.2018 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ
BAĞCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 6. SEÇİM DÖNEMİ, 5. TOPLANTI YILI

04.10.2018 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİDİR.


KARAR NO 81   Plan ve Bütçe Komisyonunun; 2019 Mali yılı Bütçe Teklifinin görüşülmesi ile alakalı teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve gelir ve gider itibariyle 525.410.000,00 TL bağlanması komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor ve eki bütçe kararnamesi; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 5. Toplantı yılı Ekim ayı olağan toplantısının 04.10.2018 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, komisyondan geldiği şekliyle gelir - gider bütçe kalemleri ve bütçe kararnamesi ayrı-ayrı okundu.  Oylamaya sunuldu ve oyçokluğuyla kabul edildi.

KARAR NO 82  Hukuk Komisyonunun, Plan ve Proje Müdürlüğünün, Yıldıztepe Mahallesi 1227 parsel ile 937 ada, 6, 9 ve 24 parseller arasında kalan 393,06 m2’lik yerin, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Başkanlığına süreli tahsis edilmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Yıldıztepe Mahallesi 1227 parsel ile 937 ada, 6, 9 ve 24 parseller arasında kalan 393,06 m2’lik yerin “Bakırköy – Bahçelievler – Kirazlı Metrosu İnşaat ve Elektromekanik Sistemleri Temin Montaj ve İşletmeye Alma İşleri” kapsamında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına üç (3) yıl süreyle tahsis edilmesi ve amacı dışında kullanılmaması kaydıyla komisyonumuzca aynen uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor;   Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 5. Toplantı yılı, Ekim ayı toplantısının 04.10.2018 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, komisyondan geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 83   Hukuk ve Sağlık ve Sosyal Hizmetler Komisyonlarının; Plan ve Proje Müdürlüğünün; 100.Yıl Mahallesi 1934 ada, 5 parselde bulunan taşınmazın, İl Sağlık Müdürlüğüne süreli tahsis edilmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve  100.Yıl Mahallesi 1934 ada 5 parsel sayılı yerde bulunan ve Park Alanında kalan taşınmazın,”112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu” olarak kullanılmak üzere İl Sağlık müdürlüğüne üç (3) yıl süreyle tahsis edilmesi ve amacı dışında kullanılmaması kaydıyla uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor;   Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 5. Toplantı yılı, Ekim ayı toplantısının 04.10.2018 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, komisyondan geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 84  Hukuk ve Sağlık ve Sosyal Hizmetler Komisyonlarının; Plan ve Proje Müdürlüğünün; Yıldıztepe Mahallesi 537 sokak No: 2’de bulunan taşınmazın zemin ve bodrum katının Bağcılar İlçe Sağlık Müdürlüğüne süreli tahsis edilmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Yıldıztepe Mahallesi 357 sokak, No: 2’de bulunan Mahalle konağının zemin ve bodrum katının; Sağlık Bakanlığı, Bağcılar İlçe Sağlık Müdürlüğüne on yıl (10 yıl) süreyle tahsis edilmesi ve amacı dışında kullanılmaması kaydıyla uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor;   Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 5. Toplantı yılı, Ekim ayı toplantısının 04.10.2018 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, komisyondan geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 85    İmar Komisyonunun, Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, Bağcılar 1/1000 ölçekli uygulama imar plan notlarının 10. Maddesine ekleme yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Komisyon İncelemesi: Plan notlarının yapılaşma hükümlerinin 10. Maddesi “…emsal değeri %30 arttırılarak uygulama yapılır. 1000 m² den küçük site, kooperatif, toplu konut şeklinde yapılaşmış parsellerde inşaat alanı hesabı binaların tamamının veya bir kısmının yıkılıp yeniden yapılması halinde simge halindeki inşaat alanı üzerinden %15 artış verilerek hesaplanır. Maksimum 2 kat artış verilebilir…” Plan notlarının yapılaşma hükümlerinin 10,1. Maddesi “Mahreci olmaması sebebiyle yapılaşamayan parseller de tevhide konu parsel sayısına dahil edilir. Ancak 10. Maddenin uygulanmaması durumunda yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri çerçevesinde parsel büyüklüğü olarak tek başına yapılaşamayan parseller sınır düzeltmesi, yoldan veya başka bir donatıdan ihdas ve de ifraz sonucu oluşan parseller sayıya dahil edilmez.” Denilerek tadilen uygun görülmüştür.  Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 5. Toplantı yılı, Ekim ayı toplantısının 04.10.2018 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, komisyondan geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oyçokluğuyla kabul edildi.

Oluşturulma Tarihi : 05.10.2018