ARSA SATIŞI İLANI 15 TEMMUZ MAHALLESİ, 3188 ADA 16 PARSEL SAYILI TAŞINMAZIN SATIŞI

Bağcılar İlçesi, 15 Temmuz Mahallesi 3188 ada 16 parsel sayılı taşınmazın 08.12.2016 tarihli ve 103 no'lu Meclis Kararı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'na istinaden satışı uygun görülmüştür.


BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 ARSA SATIŞ İLANI

 

İhale Konusu :

Arsa Satışı, (15 Temmuz Mahallesi, 3188 ada 16 parsel sayılı taşınmazın satışı)

İhale Tarih ve Saati :

09.11.2021 – 10:10

İlgili Müdürlük / Birim :

Plan ve Proje Müdürlüğü

İlgili Adres :

Bağcılar Belediye Başkanlığı, Plan ve Proje Müdürlüğü, Güneşli Mahallesi Mahmutbey Caddesi No:97 34200

Bağcılar / İSTANBUL

İhalenin Yapılacağı Yer :

Bağcılar Belediye Başkanlığı Encümen Salonu

İhalenin Türü :

Arsa Satışı

İhale Usulü :

Kapalı Teklif (2886 Sayılı Kanun’un 36. Maddesi)

Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri :

Bağcılar / 15 Temmuz Mahallesi

İlan Metni :

Taşınmaza Dair Bilgiler :

- İli : İstanbul

- İlçesi : Bağcılar

- Mahallesi : 15 Temmuz

- Cinsi : Arsa

- Pafta : F21C22A3A

- Ada : 3188

- Parsel : 16

- Yüzölçümü : 7.786,28 m²

- Satılacak Hisse Oranı : Tamamı

- Halihazır : Boş

- İmar Durumu : Prestij Hizmet Alanı (PH)

- Adres : Bağcılar İlçesi, 15 Temmuz Mahallesi, Gülbahar Caddesi, No:15/1

 

1) Muhammen Bedeli : 116.794.200,00 TL

2) Geçici Teminat : 3.503.826,00 TL

3) Harçlar ve Vergiler : Tapu Harçları ve Masrafları alıcıya aittir.

4) İhale Şartnamesi : Plan ve Proje Müdürlüğünden temin edilebilir veya aynı yerde görülebilir. Ayrıca şartname www.bagcilar.bel.tr adresinden de görülebilir. İhaleye katılacakların şartname alması zorunludur.

5) Şartname Bedeli : 3.000,00 TL

6) İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenen Belgeler :

       -Teklif Mektubu

       -İstekli tarafından kaşelenerek imzalanmış istekli irtibat bilgileri,

       -İstekli veya istekliyi temsile yetkili kişilerin kanuni ikametgahı ve geçerli kimlik belgesi fotokopisi,

       -Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren; gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi; tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi; bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

       -Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletname ve vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

       -Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasından tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir ihalenin yapıldığı yıl tanzim edilmiş belgenin aslı,

       -Şartname bedelinin ödendiğine dair belgenin aslı,

       -Geçici Teminatın yatırıldığına ilişkin ödeme belgesi veya banka teminat mektubu (teminat mektubu verilmesi halinde mektubun 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26.maddesi hükmü gereğince süresiz düzenlenmiş olması, aynı kanunun 27.maddesi hükmü gereğince de her teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmiş olması gerekmektedir.)

       -Bağcılar Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair temin edilecek belgenin aslı,

       -İhalenin yapılacağı yıl içerisinde tanzim edilmiş, isteklinin vergi borcu olmadığına dair vergi dairelerinden usulüne uygun şekilde temin edilecek belgenin aslı,

       -İhalenin yapılacağı yıl içerisinde tanzim edilmiş, isteklinin kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumundan temin edilecek belgenin aslı,

       -İhale tarihinin yapılacağı ay içerisinde tanzim edilmiş, istekliye; isteklinin firma olması halinde istekliyi temsile yetkili kişilere ait adli sicil belgesi,

       -İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birisinin yukarıda belirtilen ilgili belgeleri ve Noter tastikli Ortak Girişim Beyannamesi,

       -Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de adres beyanı

       -Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.

 

 

İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

İkinci İhale :

Arsanın ilk ihalesinde istekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde, arsanın ikinci ihalesi 30.11.2021 tarihinde,

Arsanın ikinci ihalesinde istekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde, arsanın üçüncü ihalesi 21.12.2021 tarihinde aynı yerde ve saatte yapılacaktır.


TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ

Oluşturulma Tarihi : 21.10.2021