PLAN TADİLATI - BAĞCILAR İLÇESİ - 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARININ YAPILAŞMA HÜKÜMLERİNİN 10.4; 10.5; 10.6. VE 18. MADDESİNDE TADİLAT HAKKINDA


Bağcılar İlçesi, 15.09.2008 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notlarının yapılaşma hükümlerinin 10.4; 10.5; 10.6. ve 18. maddesinde tadilat yapılması hususu Kentsel Tasarım Müdürlüğümüzden istenmiştir.

Bağcılar İlçesi, 15.09.2008 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notlarının yapılaşma hükümlerinin 10.4 maddesinin "Tevhid sonucu oluşan 500-1000 m² arası parsellerde bahçe mesafelerine uyulması kaydıyla TAKS serbest olup planda verilen irtifa en fazla iki kat arttırılır. 10.maddeye göre emsal artışı alan, 1000 m² den büyük parsellerde zemin katta ticaret yapılması halinde maks TAKS:0.50 konut yapılması halinde maks TAKS:0.40 uygulanır. Zemin kattan sonra konut yapılması durumunda maks TAKS:0.40, ticaret yapılması durumunda maks TAKS:0.50 uygulanır. " şeklinde değiştirilmesi ; 10.5 maddesinin sonuna "Ancak, tek sıra parsellerden oluşan adalarda ve planda emsal değeri verilen kooperatif, site şeklinde yapılaşmış parsellerde bu şart aranmaz." ifadesinin eklenmesi;10.6. maddesinde yer alan "1000 m²’den küçük parsellerin tevhid edilmesiyle yapılan uygulamalarda tevhid sonrası oluşan parselin subasman kotu üzerinde emsalden düşülen alanların toplamı asansör ve yangın merdiveni hariç parsellerin meri plana göre hesaplanan iskan edilebilir alanının %10’unu aşamaz." ifadesinin iptal edilmesi ve 18. maddenin tamamen kaldırılması için 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine uygun olarak işlem yapılması hususu ilgi başkanlık emrinde bahsedilen talebin özünü oluşturmaktadır.

Söz konusu plan notu tadilatı, 17.11.2019 tarih ve 103 sayılı İlçe Belediye Meclis Kararı ile müdürlüğünden geldiği şekliyle uygun görülmüştür. Ancak talep maddesinin 10.5. maddesinin sonuna "Tek sıra parsellerden oluşan adalarda ve planda emsal değeri verilmesine rağmen yapılaşma şartlarını sağlayamayan kooperatif site ve parsellerde bu şart aranmaz." eklenerek İlçe Belediye Meclisince kabul edilmiştir.

Söz konusu tadilat; İstanbul büyükşehir Belediyesinin ilgi b) 17.07.2020 tarih ve 652 no.lu meclis kararı ile aynen uygun görülmüştür. 23.09.2020 tarih ve 2505542 sayılı askı tutanağı ile müdürlüğümüz girişinde 30 gün süre ile askıya çıkartılmış bulunmaktadır.

Oluşturulma Tarihi : 23.09.2020