09.05.2019 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ
BAĞCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 7. SEÇİM DÖNEMİ, 1. TOPLANTI YILI

09.05.2019 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİDİR.

 

KARAR NO 60  Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün; Musa EKER’e görev pasaportu çıkartılması ile alakalı hazırlamış olduğu teklif; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 1. Toplantı yılı, 09.05.2019 tarihli toplantısında Müdürlüğünden geldiği şekliyle teklif karar olarak görüşülmesi talep edildi. Talep kabul edildikten sonra okutuldu, kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

 

KARAR NO 61 Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mali Hizmetler Müdürlüğünün, 2018 mali yılı kesin hesap bütçesinin görüşülmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Plan ve Bütçe Komisyonunun; Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2018 mali yılı kesin hesap bütçesinin incelenip karara bağlanması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Bağcılar Belediye Başkanlığının 2018 Mali yılı kesin hesabıyla alakalı olarak; gider kesin hesap bütçesinin 497.320.246,09 TL Gelir kesin hesap bütçesinin ise 459.472.518,54 TL olarak gerçekleştiğine dair hazırlamış olduğu raporu; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 1. Toplantı yılı, Mayıs ayı toplantısının 09.05.2019 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, komisyondan geldiği şekli ile okundu. Gelir ve gider bütçeleri itibariyle ayrı-ayrı oylandı, bütün maddeler oybirliğiyle kabul edildi.


KARAR NO 62 Hukuk Komisyonunun, Hukuk İşleri Müdürlüğünün, Dava konusu belediye uyuşmazlıklarının sulh ile tasfiyesine karar verilmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Bakırköy Asliye 9. Hukuk Mahkemesi tarafından verilen ilk karar olan 20.11.2012 tarihli E: 2012/157 K: 2012/540 sayılı kararı ile hüküm altına alınan toplam; 226.650,00 TL anapara, faizi, yargılama giderleri, avukatlık ücretleriyle birlikte toplam 250.000,00 TL olarak 22.01.2013 ve 06.02.2013 tarihlerinde ödenmiştir. Sonrasında yapılan yargılama sırasında 6745 Sayılı Kanunun doğrultusunda alınan 09.01.2018 tarihli bilirkişi raporunda davacıların 217.280,00 TL tutarında alacaklarının olabileceği değerlendirilmiştir. Buna göre davacıların ilk karar ile son karar arasında alacak tutarları aleyhlerine düşmüştür. Aynı zamanda 6745 Sayılı Kanun gereğince, ilk kararla nispi olarak hükmedilen yargı harçları, avukatlık ücretlerinin, maktu olarak hesaplanması gerekmektedir. Bu doğrultularda yapılan hesaplamaya göre sulh olunmasının ödeme tutarı açısından lehimize olmadığı görüşüne varılmıştır. Sulh olunmasına gerek bulunmadığı kanaatine varılmamıştır. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 1. Toplantı yılı, 09.05.2019 tarihli toplantısında Komisyondan geldiği şekliyle kabulü talep edildi. Rapor işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

 

KARAR NO 63 İmar Komisyonunun; Plan ve Proje Müdürlüğünün, Fatih Mah. 1686 ada, 45 parselde plan tadilatı yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Bağcılar İlçesi, Fatih Mahallesi, 1686 ada 45 parselin Bitişik Nizam 4 kat (B-4) yapılaşma koşullarında Konut Alanına alınması şeklinde ilgilisi tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifi (PİN:UİP-560,187), komisyonumuzca  uygun bulunmamıştır. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 1. Toplantı yılı, 09.05.2019 tarihli toplantısında Komisyondan geldiği şekliyle kabulü talep edildi. Rapor işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.


KARAR NO 64  İmar Komisyonunun; Plan ve Proje Müdürlüğünün, Yavuzselim Mah. 1075 ada, 1 parselde plan tadilatı yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve 24.01.2019 onanlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği doğrultusunda hazırlanan, Yavuzselim Mahallesi 1075 ada 1 parselin Park Alanında kalan bir kısmı ile 1 parselin kuzeyinde bulunan tescil harici Park Alanın bir kısmının “Sosyal Tesis Alanı” lejantına alınması şeklindeki 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifi (PİN: UİP-560,188), komisyonumuzca aynen uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 1. Toplantı yılı, 09.05.2019 tarihli toplantısında Komisyondan geldiği şekliyle kabulü talep edildi. Rapor işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

Oluşturulma Tarihi : 10.05.2019