05.07.2018 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ
BAĞCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 6. SEÇİM DÖNEMİ, 5. TOPLANTI YILI

05.07.2018 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİDİR.

 

KARAR NO  64  Kentsel Tasarın Müdürlüğünün,  İnönü Mahallesi Molla Gürani Parkı çevresi ile alakalı düzenleme yapılması için Büyükşehir Belediyesine yetki devri yapılması ile alakalı teklifi; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 5. Toplantı yılı 05.07.2018 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, teklif edildiği şekliyle teklif karar olarak görüşülmesi ve oylanması talep edildikten sonra okutuldu, teklif karar olarak kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 65  Gençlik ve Spor Komisyonu ile Hukuk Komisyonunun; Basın yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün; Bağcılar Engelliler Gençlik Spor Kulübü Derneğine nakdi yardım yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Bağcılar sınırları içerisinde faaliyetini sürdüren ve Bağcılarda ikamet eden engellilerin spor yapmasına olanak sağlayan, ayrıca Bağcıların tanıtımını ulusal ve uluslararası alanda gerçekleştiren Bağcılar Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ilgi (a) tarih ve sayılı dilekçede belirtilen faaliyetleri gerçekleştirmek için nakdi yardım talep ettiği anlaşılmış olup, yukarıda bahsi geçen kanun maddesi gereğince Bağcılar Engelliler Spor Kulübü Derneğine 600.000.00 TL nakdi yardım yapılması komisyonlarımızca aynen uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 5. Toplantı yılı, Temmuz ayı toplantısının 05.07.2018 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, komisyondan geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 66 Hukuk Komisyonunun; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, norm kadro iptal/ihdas işlemlerinin yapılması ile alakalı hazırlamış olduğu ve İlgili Müdürlük teklifi ve ekleri dolu/boş kadro ve cetveller üzerinde yapılan incelemede; 5393 sayılı Belediye Kanununun 48 ve 49. Maddeleri gereği hazırlanan ve 27.11.2011 tarih ve 28125 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren; “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik çevresinde, ilgili Müdürlükçe hazırlanan kadro ve unvan değişikliği ile alakalı kadro iptal/ihdas cetveli rapor ekinde sunulmuş şekliyle aynen uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 5. Toplantı yılı, Temmuz ayı toplantısının 05.07.2018 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, komisyondan geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 67  Hukuk Komisyonunun; Hukuk İşleri Müdürlüğünün, dava konusu uyuşmazlıkların sulh ile tasfiyesine karar verilmesi ile alakalı hazırlamış olduğu ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesinin (k) bendi ile vergi resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek, yine aynı Kanununun 18. Maddesinin (h) bendi ile de vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin TL’den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar verme görevleri Belediye Meclisinin görevleri arasında sayıldığından, Komisyonumuzca yukarıda bahsi geçen müdürlük teklifi üzerinde yapılan inceleme neticesinde; Davacı vekili tarafından müvekkilinin bağışladığı taşınmaza ilişkin tapu iptali ve tescil talepli olarak açmış olduğu dava; sonraki süreçte inşaat ruhsatı almasına ilişkin herhangi bir sıkıntı kalmadığı, dolayısıyla davanın konusuz kaldığı anlaşıldığından, sulh ile bitirilmek istendiğinden, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (h) bendi gereğince komisyonumuzca aynen uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 5. Toplantı yılı, Temmuz ayı toplantısının 05.07.2018 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, komisyondan geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO  68  Hukuk Komisyonunun; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, Risli alan ilan edilen Albayraklar Sitesi sakinlerine proje bitene kadar kira yardımı yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki kanun uyarınca adı geçen kanunun uygulama yönetmeliğinin 16. Maddesinin 8. Bendinde “İdare veya TOKİ, kanun kapsamında yaptıkları uygulamalarda kendi bütçelerinden kira yardımı yapabilir.” İfadesini esas alarak ilgili müdürlüğün teklifi doğrultusunda riskli alan ilan edilen “Albayraklar Sitesi”  için proje bitimine kadar hak sahiplerine kira yardımı yapılmasını aynen uygun bulmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 5. Toplantı yılı, Temmuz ayı toplantısının 05.07.2018 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, komisyondan geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 69 Hukuk Komisyonunun; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün dönüşüm projeleri özel hesabına belediye bütçesinden ödeme yapılması hakkındaki teklife istinaden hazırlamış olduğu ve 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki kanun uyarınca adı geçen kanunun uygulama yönetmeliğinin 16. Maddesinin 8. Bendinde “İdare veya TOKİ, kanun kapsamında yaptıkları uygulamalarda kendi bütçelerinden kira yardımı yapabilir.” İfadesini esas alarak ilgili müdürlüğün teklifi doğrultusunda riskli alan ilan edilen yerlerle ilgili dönüşüm projeleri özel hesabında hesap bakiyesi olmadığından belediye bütçesinden ödeme yapılması aynen uygun bulmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 5. Toplantı yılı, Temmuz ayı toplantısının 05.07.2018 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, komisyondan geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oyçokluğuyla kabul edildi. 

KARAR NO 70  İmar Komisyonunun; Plan ve Proje Müdürlüğünün, Barbaros Mahallesi F21c22b4c pafta, 1186 ada, 24 parselde plan tadilatı yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Barbaros Mahallesi F21c22b4c pafta, 1186 ada 24 parselin mahkeme kararı ile parsel bazında plansız kalması sebebiyle TİM Alanına alınması şeklindeki 12.07.2013 tarihinde onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile alakalı ve bu teklife istinaden 25 parselin imar istikametinin 24 parselin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı doğrultusundaki yeni imar istikametine uygun bir şekilde düzenlenmesi ile alakalı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi (PİN:UİP-560,144), komisyonumuzca aynen uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 5. Toplantı yılı, Temmuz ayı toplantısının 05.07.2018 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, görüşmeye açıldı. Ak parti grup başkan vekili Hasan Hüseyin DÖNMEZ söz  alarak; “Görüşülen raporun, komisyonun görüşü kısmının son metnine; “teklif edilen plan tadilatı plan notlarının 1. Maddesinde TAKS: 0,60 değil de 0,45 olarak değiştirilerek tadilen uygun görülmüştür.” İbaresi eklenerek oylanmasını talep ediyoruz. Dedi.  Rapor ekleme yapılmış haliyle işaretli oylamaya sunuldu ve oy çokluğuyla kabul edildi.

KARAR NO 71 İmar Komisyonunun; Plan ve Proje Müdürlüğünün, 15 Temmuz Mahallesi F21c22a3a pafta, 2548 ada, da bulunan park alanı ile Mahmutbey Mahallesi F21c22b1a pafta, 1735 ada da bulunan sosyal ve kültürel tesis alanında plan tadilatı yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve 20.03.2018 onanlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği doğrultusunda hazırlanan 15 Temmuz Mahallesi 2548 adanın batısında yer alan Park Alanı lejantının “Sosyal Kültürel Tesis Alanı” lejantına alınmasına karşılık, Mahmutbey Mahallesi 1735 adada yer alan Sosyal Kültürel Tesis Alanının Park Alanı lejantına alınması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi (PİN: UİP-560,128),  komisyonumuzca aynen uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 5. Toplantı yılı, Temmuz ayı toplantısının 05.07.2018 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, komisyondan geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oyçokluğuyla kabul edildi. 

KARAR NO  72  İmar Komisyonunun; Plan ve Proje Müdürlüğünün, 100. Yıl Mahallesi 1974 ada, 1, 2 ve 3 parsellerde plan tadilatı yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve 26.02.2018 tarih onanlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (PİN:2929,76) doğrultusunda hazırlanan Bağcılar ilçesi, 100.Yıl Mahallesi, F21c18d1d pafta, 1974 ada, 1, 2 ve 3 parsel sayılı taşınmazların, Park Alanında kalan kısımlarının, Sağlık Tesis alanına alınması ve çekme mesafelerinin 3.00 metre olması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli plan değişiklik teklifi (PİN: UİP-560,145) komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 5. Toplantı yılı, Temmuz ayı toplantısının 05.07.2018 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, komisyondan geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi. 

Oluşturulma Tarihi : 06.07.2018