07.06.2018 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ

BAĞCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 6. SEÇİM DÖNEMİ, 5. TOPLANTI YILI

07.06.2018 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİDİR.


 KARAR NO 57 İmar Komisyonunun; Plan ve Proje Müdürlüğünün, Kemalpaşa Mahallesi F21c17c3c pafta, 3318 ada, 8 parselde plan tadilatı yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Kemalpaşa Mahallesi, F21c17c3c pafta, 3318 ada 8 parsel sayılı taşınmaz ve doğusundaki tescilsiz kısma ilişkin olarak 12.01.2018 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatı doğrultusunda hazırlanan Kemalpaşa Mahallesi, F21c17c3c pafta, 3318 ada 8 parsel sayılı taşınmaz ve doğusunda yer alan tescil harici alanın “Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı” lejantından “Sağlık Tesis Alanı” lejantına alınması şeklindeki 1/1000 ölçekli tadilat teklifi (PİN; UİP-560, 141)  komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 5. Toplantı yılı, Haziran ayı toplantısının 07.06.2018 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, komisyondan geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 58 İmar Komisyonunun; Plan ve Proje Müdürlüğünün, Bağcılar 1/1000 ölçekli imar plan notlarına ilave plan notu yapılması ile alakalı hazırlamış olduğu ve Bağcılar İlçesine ait meri imar plan notlarının Yapılaşma Hükümleri Kısmının 2. Maddesi ile alakalı değişiklik teklifi (PİN:UİP-560,135), komisyonumuzca aynen uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 5. Toplantı yılı, Haziran ayı toplantısının 07.06.2018 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, komisyondan geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 59 İmar Komisyonunun; Plan ve Proje Müdürlüğünün, Bağlar Mahallesi F21c22a3c (244ds2a) pafta, 3192 ada, 4 parselde plan tadilatı yapılması ile alakalı hazırlamış olduğu ve Bağlar Mahallesi F21c22a3c (244ds2a) pafta, 3192 parselin bir kısmında yol istikametinin düzenlenmesi ile yapı yaklaşma sınırının düzenlenerek 10 metreden, 5 metreye düşürülmesi ile alakalı 1/1000 ölçekli plan değişiklik teklifi (PİN:UİP- 560, 131), 272 parselin muvafakati alındıktan sonra değerlendirilmesi için Müdürlüğüne iade edilmesi şeklinde komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 5. Toplantı yılı, Haziran ayı toplantısının 07.06.2018 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, komisyondan geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 60 İmar Komisyonunun; Plan ve Proje Müdürlüğünün, Mahmutbey Mahallesi F21c17d3d pafta, 3275 ada, 6 parselde plan tadilatı yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Mahmutbey Mahallesi, F21c17d3d pafta, 3275 ada, 6 parsel sayılı taşınmaza ilişkin olarak mer’i plandaki fonksiyon ve yapılaşma şartlarında herhangi bir değişiklik yapılmadan parselin kendi kullanım uhdesinde kalan ağaçlandırılacak alana ilişkin alansal büyüklüğün korunarak parselde yapı yaklaşma sınırının değişikliğine ilişkin parsel ilgilisi tarafından hazırlattırılan 1/1000 ölçekli tadilat teklifi (PİN; UİP-560, 139) komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 5. Toplantı yılı, Haziran ayı toplantısının 07.06.2018 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, komisyondan geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oyçokluğuyla kabul edildi.

KARAR NO 61 İmar Komisyonunun; Plan ve Proje Müdürlüğünün, Çınar Mahallesi F221c23a3a pafta, 311 ada, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ve 44 parsellerde plan tadilatı yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Bağcılar İlçesi, Çınar Mahallesi, F21c23a3a pafta, 311 ada, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ve 44 parsel sayılı taşınmazlar ile güneyinde yer alan kadastral kısım ile alakalı 311 ada, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ve 44 parsel sayılı taşınmazların birbirleri ile tevhit edilmesi koşuluyla kısmen Bitişik Nizam 4 kat (B-4) yapılaşma şartlarında Konut Alanına kısmen de 7.00 metrelik imar yoluna alınması şeklindeki 1/1000 ölçekli tadilat teklifi (PİN; UİP-560, 142), açılan 7.00 metrelik imar yolunun 8.00 metreye çıkarılması şeklinde komisyonumuzca tadilen uygun bulunmuştur. Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 5. Toplantı yılı, Haziran ayı toplantısının 07.06.2018 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, komisyondan geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oyçokluğuyla kabul edildi.

KARAR NO 62 İmar Komisyonunun; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, Yenigün Mahallesi 1169 ada, 5 parselde plan tadilatı yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Bağcılar ilçesi, “Yenigün Mahallesi, 1169 ada, 5 parsel sayılı taşınmazın 15.09.2008 onanlı 1/1000 ölçekli Bağcılar Uygulama İmar Planlarında toplam inşaat alanı değişmemek kaydıyla 2 kat irtifa alabilecektir.” Şeklinde 1/1000 ölçekli plan tadilatı teklifi, komşu parsellerle kentsel dönüşüm çalışması yapılması için Müdürlüğüne iade edilmesi şeklinde komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 5. Toplantı yılı, Haziran ayı toplantısının 07.06.2018 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, komisyondan geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

Oluşturulma Tarihi : 11.06.2018