10.05.2018 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ
BAĞCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 6. SEÇİM DÖNEMİ, 5. TOPLANTI YILI

10.05.2018 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİDİR.

  

KARAR NO 51 Hukuk Komisyonunun; 14 Adet müdürlük yönetmeliklerinin belirlenmesi ile alakalı hazırlamış olduğu ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/m maddesi gereğince uygun bulunmuştur şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 5. Toplantı yılı, Mayıs ayı toplantısının 10.05.2018 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, komisyondan geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 52 Hukuk ve İmar Komisyonlarının; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 2502 ve 2513 numaralı sokakların iptal edilmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve İmar planlarında yol alanında bulunmaması nedeniyle 5393 Sayılı Belediye Kanunun 81. Maddesi gereğince kapatılması uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 5. Toplantı yılı, Mayıs ayı toplantısının 10.05.2018 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, komisyondan geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 53 Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mali Hizmetler Müdürlüğünün, 2017 Mali yılı kesin hesap bütçesinin görüşülmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu Plan ve Bütçe Komisyonunun; Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2017 mali yılı kesin hesap bütçesinin incelenip karara bağlanması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Bağcılar Belediye Başkanlığının 2017 Mali yılı kesin hesabıyla alakalı olarak; gider kesin hesap bütçesinin 402.795.403,33 TL Gelir kesin hesap bütçesinin ise 400.933.011,43 TL olarak gerçekleştiğine dair hazırlamış olduğu raporu; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 5. Toplantı yılı, Mayıs ayı toplantısının 10.05.2018 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, komisyondan geldiği şekli ile okundu. Gelir ve gider bütçeleri itibariyle ayrı-ayrı oylandı, bütün maddeler oyçokluğuyla kabul edildi.

KARAR NO 54  İmar Komisyonunun, Kentsel Tasarım Müdürlüğünün; Kirazlı Mahallesi F21c22b pafta, 3403 ada, 3, 4 ve 6 parsellerde plan tadilatı yapılması teklifine istinaden hazırlım olduğu ve Kirazlı Mah. F21c22b pafta 3403 ada, 3, 4 ve 6 parsel sayılı taşınmazları kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı teklifini zemin alarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı teklifi “1/5000 ölçekli Plan şartlarına uyularak çizilecek 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı ve Plan Notları geçerlidir.” Bina derinliği maksimum 30 metreyi gezemez” Şeklinde ilave edilen plan notları ile komisyonumuzca tadilen uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 5. Toplantı yılı, Mayıs ayı toplantısının 10.05.2018 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, komisyondan geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 55  İmar Komisyonunun, Plan ve Proje Müdürlüğünün; Demirkapı Mahallesi F21c22b1b pafta, 3104 ve 3105 adalarda plan tadilatı yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Bağcılar ilçesi, Demirkapı Mahallesi, F21c22b1b pafta, 3104 ada ile 3105 ada arasındaki yol istikametinin düzeltilmesi ile alakalı 1/1000 ölçekli plan değişikliğine (PİN:UİP – 560, 103), 17.11.2017 tarih ve 1734 sayılı, Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile “istikameti düzeltilen yol alanı inşaat alanına dahil edilemez, mer’i planda verilen yapılaşma şartları aşılamaz” Şeklinde ilave edilen plan notunun iptal edilmesi hususundaki talep, komisyonumuzca aynen uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor;   Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 5. Toplantı yılı, Mayıs ayı toplantısının 10.05.2018 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, komisyondan geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oyçokluğuyla kabul edildi.

Oluşturulma Tarihi : 11.05.2018